Silje Karine Muotka, sametingsråd (NSR). Foto: Sámediggi/Sametinget
DEBATT

"Vindindustriens inngrep i reinbeiteland på Øyfjellet er hjerteskjærende"

Reindriftsutøvere skal etter loven ha adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier, skriver Silje Karine Muotka.


Øyfjelletsaken har høy prioritet

Store inngrep er gjort allerede før detaljplanleggingen er ferdig og før myndighetene har gjort tiltak for å sikre viktige flytteleier

I sommer pågår det fortsatt konsultasjoner mellom Sametinget og Olje- og energidepartementet (OED) om klager på miljø-, transport- og anleggsplanen for vindindustrien på Øyfjellet. Bakgrunnen for konsultasjonene er at sametingsrådet gjentatte ganger har krevd konsultasjoner også i detaljplanleggingsfasen. De politiske konsultasjonene om dette er ikke avsluttet. Til nå har det vært gjennomført administrativ konsultasjon, i tillegg til at Sametinget har deltatt som observatør på reinbeitedistriktets konsultasjon.

I denne sammenhengen har det vært kontakt med leder av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og reineiere om saken. Vi er enige om å gjennomføre et fysisk møte i Mosjøen tidlig i august. Både disse og tidligere samtaler med reineierne har vært både konstruktive og gode. 

Sametinget bevilget i mai 300.000 kroner til ankesaken som Jillen-Njaarke vil føre for retten. Bevilgningen skal støtte rettighetshavernes mulighet til å benytte sin rett til å få saken prøvd i rettssystemet. Reinbeitedistriktet har ikke tidligere søkt om økonomisk støtte fra Sametinget til dette formålet. 

Reindriftsloven § 22 har et forbud mot stenging av flyttleier. Reindriftsutøvere skal etter loven ha adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. 

Spørsmål som knytter seg til reindriftslovens regler om vern av tradisjonelle flyttleier er veldig viktig for hele reindrifta. Å kunne videreføre tradisjonell flytting til vinterbeitet er avgjørende av dyrevelferdsgrunner og for å kunne ivareta reindriftslovens formål om kulturell og økologisk bærekraft. Dette har også en menneskelig side da gjennomføring av tradisjonell flytting er en del av det å sikre en kulturelt bærekraftig reindrift for fremtiden. Dette aspektet følger Sametinget opp på største alvor.

Silje Karine Muotka, sametingsråd (NSR)

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.