Illustrasjonsfoto Foto: Roger Marthinsen

Vil øke avgifter på utslipp av klimagasser

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
07.10.2019 11:38 - OPPDATERT 07.10.2019 19:32

Regjeringen foreslår flere endringer i CO2-avgiften. Det innebærer både en økning i satsene og at fritak og reduserte satser fjernes.

Det kommer frem i dagens fremlegging av regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2020. 

Økning av satsen i den generelle avgiften på utslipp av klimagasser, blant annet CO2-avgiften

Regjeringen foreslår å øke den generelle avgiften på utslipp av klimagasser med fem prosent utover prisjustering, i tråd med Granavolden-plattformen.

Forslaget innebærer at det generelle nivået i CO2-avgiften og avgiftssatsen på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes fra 508 kroner per tonn CO2-ekvivalenter i 2019 til 544 kroner per tonn CO2-ekvivalenter for 2020.

CO2-avgiften for petroleumssektoren økes også med fem prosent utover prisjustering, fra 462 til 491 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

Fjerning av reduserte satser og fritak i CO2-avgiften for fiske og fangst:

Regjeringen foreslår å oppheve den reduserte satsen i CO2-avgiften for mineraolje, og fritaket i CO2-avgiften for LPG (flytende petroleumsgass) og naturgass, levert til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann.

For budsjettet 2020 foreslår regjeringen å øke satsene i CO2-avgiften for fiske og fangst i nære farvann fra 109 kr per tonn CO2 for mineraolje og 0 kr per tonn CO2 for naturgass og LPG til 544 kr per tonn CO2 for alle mineralske produkter.

Regjeringen foreslår samtidig å innføre en midlertidig kompensasjonsordning som trappes ned over tid for å lette omstillingen for næringen.

[annonse]
For 2020 foreslås det å tilføre kompensasjonsordningen midler tilsvarende 1,06 kroner per liter mineralolje, som tilsvarer refusjonssatsen i 2019.

Kompensasjonsordningen deles inn i tre grupper som vil bestå av kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Kompensasjonen utbetales proporsjonalt med det enkelte fartøyets andel av samlet førstehåndsverdi av landet fangst i den kompensasjonsgruppen fartøyet tilhører. 

Kompensasjonsordningen og økte satser i CO2-avgiften for mineralske produkt levert til fiske og fangst i nære farvann foreslås innført fra 1. januar 2020. Forslaget legger til grunn at dagens refusjonsordning av CO2-avgift til næringen avvikles fra samme dato.

Forslaget berører ikke refusjonsordningen for innbetalt grunnavgift på mineralolje.

Fjerning av fritaket for CO2-avgiften på naturgass og LPG til enkelte industriprosesser: 

Regjeringen foreslår videre å oppheve fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG som leveres til bruk i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser.

For bedrifter som benytter seg av fritaket og driver virksomhet som gir ikke-kvotepliktige utslipp, betyr forslaget at naturgass og LPG ilegges CO2-avgift tilsvarende det generelle nivået på 544 kroner per tonn CO2 fra 2020. Det vil si 1,08 kroner per Sm3 for naturgass og 1,63 kroner per kg for LPG.

For bedrifter som benytter seg av fritaket og driver virksomhet som gir kvotepliktige utslipp, betyr forslaget at naturgass og LPG blir ilagt CO2-avgift med reduserte satser.

Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO2-avgift på naturgass og LPG og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak paragraf 1 andre ledd. For 2020 er den reduserte satsen for naturgass og LPG på henholdsvis 31 og 0 kroner per tonn CO2. Det vil si 0,061 kroner per Sm3 for naturgass og 0 kroner per kg for LPG.

Oversikt over satser i CO2-avgiften for 2019 og regjeringens forslag for 2020: 

Foto: Skjermdump regjeringen.no