Kjærstin Berntzen
DEBATT

Vil ha stopp i Vesterfjella etter Fosen-dommen

Utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk må stanses, skriver Tor Evensen i organisasjonen Motvind.


Motvind - Bevar Øyfjell har i dag tilskrevet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Olje- og energidepartementets (OED) og Vefsn kommune. 

Vi viser til dom i "Fosensaken" og krever at NVE og OED stopper utbyggingen - og at Vefsn kommune anmoder om at utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk stoppes umiddelbart og at konsesjonens gyldighet vurderes.

Det er grunn for å frykte at også konsesjonen for ØVKV, "med svært vesentlige likhetstrekk" (Ref, Prof Ravna), er gitt på sviktende vurderinger av SP artikkel 27 for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Fosen dommen:
" -Høyesterett, som behandlet saken i storkammer, kom enstemmig til at kraftverkene krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, som reindriften er et utslag av, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse var derfor ugyldige."
"- Etter dette ble ekspropriasjonsskjønnene nektet fremmet. "

Jusprofessor i urfolksrett ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna til NRK: "Professoren mener dommen vil få konsekvenser for lignende prosjekter, og trekker paralleller til spesielt anlegget på Øyfjellet."
"– Det er helt vesentlige likhetstrekk."
"  -Øyfjellanlegget, i tillegg til å kunne være lovstridig i henhold til menneskerettighets- bestemmelser, også stenger flyttlei i strid med reindriftsloven paragraf 22."

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har under hele plan- og byggeprosessen hevdet at en utbygging og drift av ØVKV vil stenge eneste mulige flyttlei og at konsekvensene av realisering av vindkraftverket "på toppen" av alle tidligere arealinngrep samlet vil krenke deres rett til kulturutøvelse etter SP artikkel 27. 

Reinbeitedistriktets påstand underbygges i Protect Sāpmis " Reindriftsfaglig utredning av Øyfjellet vindkraftverk". Den svært omfattende utredningen er betalt av utbygger og dokumenterer alle tidligere arealinngrep i distriktet og konsekvenser for reindriften ved en utbygging av ØVKV "på toppen."  Konklusjonen i utredningen er : " -Risikoen for at en eller flere må avvikle driften er overhengende."

Konklusjon:
Utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk må stanses fordi det ut fra overstående er grunn til å frykte at bygging av vindkraftverket i Vesterfjella krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, SP artikkel 27.

Tor Evensen
Motvind - Bevar Øyfjell

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.