Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg

Vil ha innreise-restriksjoner frem til 2021

Skrevet av Roger Marthinsen
18.05.2020 15:21 - OPPDATERT 19.05.2020 06:01

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner til Norge som skal gjelde ut året.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19. Forslaget er sendt på høring i dag.

Dagens bortvisningsforskrift er gitt med hjemmel i smittevernloven § 7-12. Denne bestemmelsen forutsetter at regjeringen må legge frem et lovforslag for Stortinget snarest mulig, dersom bestemmelsene i forskriften ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget. Stortinget opphevet 30-dagersfristen i forbindelse med at de vedtok koronaloven, men den inntrer på ny fra 27. mai i forbindelse med at koronaloven oppheves.

– Som regjeringen annonserte 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (Høyre).

Det følger av det regjeringen kunngjorde 15. mai at karantenebestemmelser og begrensninger i hvem som får adgang til innreise, må påregnes i alle fall frem til 20. august. Samtidig gjorde regjeringen det klart at det vil bli vurdert oppmykinger i reglene overfor følgende grupper:

  • Personer som reiser inn fra Norden i forbindelse med et arbeidsforhold. Det vurderes om det kan gjøres unntak fra gjeldende karanteneregler, slik at disse erstattes med selvmonitoriering og testing fra 1. juni.
  • Andre reisende, herunder fritidsreisende, fra Norden. Gjeldende karanteneregler erstattes med selvmonitorering og testing. En vurdering vil bli foretatt innen 15. juni.
  • Reisende fra enkelte andre nærliggende europeiske land etter samme løsning som for Norden. En vurdering vil bli foretatt innen 20. juli.
I høringsnotatet redegjør departementet også for hvordan reglene i den nåværende bortvisningsforskriften vil bli videreført i den nye særloven og i forskriften til denne. Det legges ikke opp til vesentlige innholdsmessige endringer i de reglene i forslaget som nå sendes på høring.

Nå er det i hovedsak følgende grupper som i utgangspunktet nektes innreise etter de særskilte innreiserestriksjonene i bortvisningsforskriften:

  • Turister og andre som skal på mer kortvarige besøk (forretningsreisende, familiebesøk etc.), bortsett fra EØS-borgere som skal besøke nærmere definerte kategorier av familiemedlemmer.
  • EØS-borgere som ellers har rett til innreise og opphold som arbeidssøkere.
  • Tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse (herunder tillatelse for familieinnvandring, studier eller arbeid), men som ikke har fått særskilt tillatelse til å reise inn.
– En midlertidig særlov som er behandlet av Stortinget vil gi bedre handlingsrom for mer helhetlige vurderinger enn det smittevernloven gir, sier Mæland.

Det foreslås at den nye særloven om innreiserestriksjoner knyttet til covid-19 skal gjelde fram til 1. januar 2021. 

En utlending kan ikke nektes innreise etter denne loven dersom:

[annonse]
a)  utlendingen søker beskyttelse i riket (asyl)
b)  utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
c)  særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
d)  utlendingen er gitt oppholdstillatelse uten utsatt innreise, jf.§3
e)  utlendingen er gitt innreisevisum etter utlendingsloven § 12
f)  utlendingen er gitt visum etter utlendingsloven § 10 av norsk vedtaksmyndighet etter 15. mars 2020

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.