Innehaver Grethe-Lill Halsvik Salomonsen klager på formmanskapets behandling av saken hun mener er ødeleggende for henne drift.

– Vi regner det som en selvfølge at det umiddelbart blir ryddet opp

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
11.02.2019 08:59 - OPPDATERT 11.02.2019 15:28

Halsøy Frisørsalong klager på vedtaket i formannskapet.

I slutten av forrige måned vedtok Vefsn kommune å opprettholde en leiekontrakt mellom Vefsn kommune og Fritidssenteret. Innehaver av Halsøy Frisørsalong, 

Grethe-Lill Halsvik Salomonsen, mener leieforholdet fører til sviktende inntekter for salongen hennes, og at kommunen bryter med gjeldende reguleringsplan.

Nå har Halsøy Frisørsalong klaget på vedtaket fra janaur. 

Her er klagen i sin helhet:

Vefsn Kommune
Sak nr. 16/1388. Klage på vedtak i klagesak behandlet i Formannskapet 22.01.2019

1. Formannskapet behandler klage og erstatning fra Halsøy Frisørsalong datert 11.10.2018. Formannskapets sak 2/19 behandles som en klagesak. Det klages fra Halsøy Frisørsalong side på at klagesaken behandles i Formannskapet. Klagen kreves behandlet i Klagenemnda.

2. Det kreves at vedtak gjort av Formannskapet 22.01.2019 sak 2/19 kjennes ugyldig. På bakgrunn av forhold beskrevet i punkt 1. og punkt 5.

3. Det klages på at leiekontrakten som Administrasjon har utformet for K4 ikke samsvarer med leietakers søknad. Og følgelig ikke er behandlet i Kommunestyremøte 07.09.2016. Inngåtte leiekontrakt er til vesentlig ulempe for Halsøy Frisørsalong.

4. Det klages på saksframlegg til Formannskapsmøtene. 30.11.2018 og 22.01.2019.
Saken ble først fremmet til Formannskapsmøte 30.11.2018, der framlegget 16/1388-31 ble gitt fra Rådmann. Ref.» Dette er en klagesak. Formannskapet formulerer selv sitt vedtak og tilhørende begrunnelse.»

Saksframlegg 16/1388-36 for 22.10.2019 er gitt med anbefaling fra Rådmann. Ref. «Leiekontrakten med Fritidssentret AS videreføres som i dag uten noen form for kompensasjon eller erstatning til Halsøy Frisørsalong AS. Administrasjon sender inn søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene siden dette ikke er blitt gjort.»

Ordfører stopper saksbehandlingen 30.11.2018. Ordfører kontakter ikke Halsøy Frisørsalong i ettertid for informasjon, men vi ser at leietaker ryddet område for bobiler, campingvogner, bilvrak og bilhengere. Formannskapets møte 22.01.2019 starter med oppmøte på Halsøy Frisørsalong AS der partene fikk anledning å uttale seg for Formannskapet, deretter befaring ute på den tomme tomten K4. Det er påfallende at alle kjøretøy var fjernet før møtet, når området K4 fra april til medio desember 2018 har vært oppfylt med bobiler. Befaringen ga Formannskapets medlemmer ingen inntrykk av hvordan tomten K4 ble brukt av leietaker og de ulemper det har medført Halsøy Frisørsalong AS.

Det er likeledes påfallende at saken ikke blir diskutert i Formannskapet, men enstemmig vedtatt med bakgrunn i siste saksframlegg.

Det kreves svar på hvorfor saksfremlegget ble endret, det er åpenbar manglende balansering mellom de berørte parter til fordel for Fritidsenteret.
Side 1 av 3.
Vefsn Kommune har brutt reguleringsplan, jmf. plan og bygningsloven § 12-4, rettsvirkning av reguleringsplan, ved å leie ut og gi tillatelse til bruk av område K4 til parkering av bobiler og campingvogner. Dette er i strid både med reguleringsplanen og bestemmelsene for Kulstadsjøleira Næringsområde og plan og bygningsloven § 20-1.

Sitat fra Reg. bestemmelsene:
«Område K4 skal sikre kommunale ledninger i grunn. Område skal opparbeides parkmessig. Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. «

Vegetasjon er kappet ned og området er oppfylt av leietaker. Det kreves at bruken av området K4 stanses med umiddelbar virkning. Vi gjør oppmerksom på at Vefsn Kommune har brutt bestemmelsene i Plan og bygningsloven § 20-1 ved å tillate at området blir tatt i bruk som nevnt.

Vårt krav om erstatning opprettholdes på bakgrunn av Vefsn Kommunes brudd på reguleringsplan og bestemmelsene.
Vefsn Kommune har brutt plan og bygningsloven § 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan. Tiltaket som er utført på K4 er i strid med gjeldende reguleringsplan. Ved endring/ dispensasjon fra reguleringsplan skal det, før det treffes vedtak, sende saken på høring til eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, som skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig plan- og bygningsloven § 19-1.

Det oppfatte som svakt av kommunens administrasjon at de må opplyses av undertegnede at reguleringsplan for område K4 ikke er fulgt.
Vi forventer å få nabovarsel før en eventuell søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene fremmes, det samme også når det skal søkes om lov til å bruke området til parkeringsplass.
Erstatning for skade på innkjørsel grunnet manglende drenering på K4.
I vår klage av 11.10.2018 er det belyst og dokumentert skade på vår innkjørsel. Det ulovlige tiltaket som er utført har resultert i oppdemning av overflatevann som har flommet over kjørevei. Andre deler av vår tomtegrunn er også oversvømt med overflatevann som følge av manglende drenering.
Leietaker for K4 har innrømmet manglende drenering. Utbedring er enda ikke utført.
Det klages på at dette punktet i vår klage av 11.10.2018 ikke er behandlet politisk av Vefsn Kommune som grunneier.
Jmf. Plan og bygningslov § 28-3.Tiltak på nabogrunn.
Erstatning til naboen for eventuelle utgifter, skader og ulemper fastsettes om nødvendig ved skjønn. Er de tiltak som nevnt i første ledd gjort nødvendig ved at naboen har forsømt sin plikt til å lede bort vannet eller å forebygge ras eller utglidning, kan denne ved skjønn pålegges å erstatte eieren kostnader, skade og ulempe.
Side 2 av 3.
8. Oppfylling av område K4 er utført med overskuddsmasse.
Tilført masse er overskuddsmasse der man synlig ser isolasjon og plast i massene, også betong med armering. Område K4 er med andre ord tilført masse som ikke tillates til oppfylling. Det er stor usikkerhet om tilført masse inneholdes andre miljøskadelige stoffer. På Formannskapets befaring ble bilde av miljøfarlig avfall vist. Det ble også av leietaker informert om at overskuddsmasse er benyttet til oppfylling.
Det kreves at massene fjernes og at det foretas miljøundersøkelse av grunnen.

Det er registrert rettstridige ulovligheter i denne saken, regner som en selvfølge at de ansvarlige er sitt ansvar bevist og umiddelbart rydder opp.

Med Hilsen
For Halsøy Frisørsalong AS

Kjell Salomonsen

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.