Foto: Helgelandssykehuset

Vefsn Arbeiderparti er bekymret over utviklingen av «Helgelandssykehuset 2025»

Er det gjort en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse som belyser konsekvensene for befolkningen og økonomien i foretaket dersom , disse funksjonene flyttes til de andre lokasjonene?


Rune Krutå skriver et åpent brev til styret i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF om Helgelandssykehuset og sikkerhet for befolkningen.

Den økonomiske situasjonen til Helse Nord og Helgeandssykehuset med store underskudd har blant annet ført til at Helse Nord nå har gjort vedtak om å sette alle større investeringer på vent. I tillegg arbeides det med innsparingstiltak i hele organisasjonen.

I de fleste bedrifter er det personalkostnadene som er den største utgiftsposten. Hvis sparetiltak skal monne er det derfor viktig å få ned lønnskostnadene. Hvis det skal gå minst mulig utover pasientene må man se på muligheten for å redusere stillinger som ikke er pasientnære.
For å gjennomføre prosjektet Helgelandssykehuset 2025 er det bygd opp en prosjektorganisasjon med en utviklingsdel og en utbyggingsdel. Hva koster denne prosjektorganisasjonen? Hvor mange stillinger består organisasjonen av?


Sykehuset i Mosjøen har i dag Helgelandsfunksjon for nevrologi, urologi, hud, øye og plastisk kirurgi. Dette er viktige tilbud for pasientene på Helgeland. Fagmiljøet er bygd opp over lang tid. Vefsn Arbeiderparti er redd for at det kan bli vanskelig å bygge opp tilsvarende tilbud ved de andre lokasjonene. Det er stor mangel på leger og annet helsepersonell i landet og Helgelandssykehuset må konkurrere med mange for å både rekruttere disse og beholde dem som allerede er i foretaket.
Er det gjort en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse som belyser konsekvensene for befolkningen og økonomien i foretaket dersom disse funksjonene flyttes til de andre lokasjonene? Hvordan har Helgelandssykehuset tenkt å rekruttere fagfolk for å bygge opp disse tilbudene ved det nye Helgelandssykehuset? Hvordan har Helgelandssykehuset tenkt å ivareta befolkningen på Helgeland /pasientene som trenger disse tilbudene i en omorganiseringsfase der tilbudet flyttes og vi eventuelt i
perioder blir uten tilbud på Helgeland?


Helse Nord har stoppet alle større investeringer. Forutsetningene for Høies vedtak er derfor ikke lenger til stede. Vi stiller spørsmål ved hvorfor man da kjører videre på organisasjonsprosessen når man ikke vet når man får investeringsmidler. Mener styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord at strukturprosjektet kan løsrives fra investeringsprosjektet? Etter vårt syn vil det fornuftige være å stoppe prosessen. Vefsn Arbeiderparti viser ellers til Nordland Fylkestings vedtak i sak 143 / 2022.
Nordland Fylkesting har i sak 194 / 2019 bedt om at Helse Nord videreutvikler det distriktpsykiatriske miljøet i Mosjøen. Hvilken betydning vil en nedbygging av det somatiske tilbudet ha for det distriktpsykiatriske tilbudet?

Vefsn Arbeiderparti forventer at det faglige tyngdepunktet for rus og
psykiatri fortsatt skal være i Mosjøen.
Vefsn Arbeiderparti anmoder om at Helse Nord og Helgelandssykehuset nå setter foten i bakken, tar en pause og stopper strukturprosjektet til det er lagt fram analyser av hvordan omorganiseringen skal foregå for å ivareta medarbeidere som jobber ved sykehuset i Mosjøen og planer for hvordan man sikrer framtidig rekruttering og stabilisering på kort sikt. Strukturprosjektet bør stoppes inntil den økonomiske situasjonen er avklart slik at investeringsprosjektet kan gjennomføres.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.