SISTE: Fastholder forslaget om å legge ned Nesna og Sandnessjøen

Skrevet av redaksjonen
21.06.2019 10:14 - OPPDATERT 21.06.2019 11:00

– Dette er en omstrukturering for vekst. Det sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet om sin innstilling til vedtak i struktursaken.

Solheim Hansen har lagt frem innstilling til vedtak i styresaken om studiestedsstruktur ved Nord universitet. Saken skal opp til behandling i styret 26. juni 2019. Innstillingen bygger på rapporten som ble forelagt styret i april, tilleggsanalyser og høringsuttalelser.

– Nord universitet skal være til stede med studiesteder i alle regioner innenfor vårt primærområde. Disse regionene er Lofoten/Vesterålen, Salten, Helgeland, Namdalen og Innherred med Stjørdal. Dette er en omstrukturering for vekst, sier Solheim Hansen.

Rektor innstiller på at Bodø og Levanger blir campuser hvor det vil bli satset på en videre utvikling og oppbygging av universitetets sterkeste fagmiljøer. Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer og Stjørdal blir studiesteder, der det vil bli spissede fagsatsinger. Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

– Dette handler om å finne den beste løsningen for Nord universitet på lang sikt. Vi må ha mer forskning, vi må ha høyere og lik kvalitet i utdanning – og vi må omdisponere ressurser fra infrastruktur til faglig utvikling.

– Denne innstillingen svarer godt på den strategien vi har. Ved å samle flere av våre fagmiljø bygger vi opp både om våre doktorgradsutdanninger og profilområder som er blå- og grønn vekst, innovasjons og entreprenørskap og helse, oppvekst og velferd, sier hun.

– Innstillingen vil gi god tilgang til utdanning i alle regionene og vi får startet prosessen med å samle fagmiljø som skal bidra til høyere forskningsaktivitet.
– Det er høyt lokalt engasjement knyttet til dette. Hensynet til rekruttering av lærere og sykepleiere på Helgeland vil bli godt ivaretatt gjennom denne innstillingen til vedtak. Det samme gjelder kandidater i sykepleie og lærere i regionen Lofoten/Vesterålen, sier Solheim Hansen.

Namsos fortsetter med sykepleie, vernepleie og farmasi, mens ny utlysning av paramedisin utsettes. Medieutdanningene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal samles med de andre kunst- og kreative fagmiljøene i Levanger. Geografi og sosiologi flyttes til de andre samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Levanger.
  
I løpet av høringsperioden kom det inn 263 høringsuttalelser, noe som ifølge rektor viser at studiestedsstrukturen engasjerer mange og bredt.
– Alle innspillene har blitt tatt godt imot og nøye vurdert. Dette handler om å skape en helhet for Nord slik at vi kan vokse, og da har det ikke vært mulig å ta hensyn til alle.
Ifølge rektor berører innstillingen ca. 120 av totalt rundt 1 300 ansatte direkte. Hun understreker at universitetet har behov for kompetansen hos de ansatte fremover, og at de derfor vil strekke seg langt etter å ha tilbud til alle berørte også fremover.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år. Alle studentopptak i 2019 går som normalt.


Forslag til vedtak
 
1)     Nord universitet skal være tilstede i følgende regioner med tilhørende studiesteder:

Region Salten – studiested Bodø
Region Innherred – studiestedene Levanger og Steinkjer
Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes
Region Helgeland – studiested Mo i Rana
Region Namdalen – studiested Namsos
Værnesregionen – studiested Stjørdal
 
Bodø og Levanger som våre største studiesteder i henholdsvis Nordland og Trøndelag benevnes campuser.
 
Region Salten – campus Bodø
Rektor og ledelsen for de fire fakultetene HHN, FSV, FSH og FBA er i Bodø
Alle fakulteter har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Bodø
Ph.d.-utdanningene er forankret i Bodø
Fagmiljøene i Bodø har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
Fagmiljøet for lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at fagmiljøene i Bodø og på Nesna integreres
 Det utvikles et sterkere fagmiljø for Nord universitet innen paramedisin i samspill med de andre ABIOK-miljøene
 
Region Innherred – campus Levanger
Ledelsen for FLU er i Levanger
FLU, FSH og FSV har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger
Fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
Samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Alle FSV sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger
 
Region Innherred – studiested Steinkjer
FBA har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp
HHNs fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes
 
Region Innherred – studiested Verdal
Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet på Verdal, og studiestedet avvikles
 
Region Lofoten og Vesterålen – studiested Stokmarknes
Den samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie for Lofoten og Vesterålen videreføres i Stokmarknes. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Bodø og Stokmarknes.
Etablering av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.
 
Region Helgeland – studiested Mo i Rana
Det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres og måltallet for kandidater økes. Fagmiljøet innen sykepleie forsterkes ved integrering av miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen til Mo i Rana.
 Fagmiljøet og studietilbudet innenfor økonomifagene videreføres. Samspillet med industri- og forskningsmiljøet utvikles videre.
Videreføring av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Helgelandsregionen i Mo i Rana, samordnet med tilbudet i Stokmarknes. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø og eventuelt Mo i Rana.
 
Region Helgeland – studiested Nesna
Ved samordning av fagmiljøene for lærerutdanningene i Bodø og eventuelt Mo i Rana, samt etablering av Mo i Rana som et av samlingsstedene, har Nord universitet ingen faglig aktivitet på Nesna. Studiestedet avvikles.
 
Region Helgeland – studiested Sandnessjøen
Ved samordning av fagmiljøene for sykepleierutdanningen i Mo i Rana har Nord universitet ingen faglig aktivitet i Sandnessjøen. Studiestedet avvikles.
 
Region Namdalen – studiested Namsos
Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert.
Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.
Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.
Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.
 
Værnesregionen - studiested Stjørdal
Videre utvikling av trafikklærerutdanningen og tilhørende fagmiljø
Videreføre MBA tilbudet
Utvikles som et senter for etter- og videreutdanning
 
2)     Mandat -  Utrede muligheter for å utvikle ny kunnskap ved samarbeid mellom økonomifagene og biovitenskap
 
Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller eventuelt to profilområder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/ sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, med basis i de fagområder som er under oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en oversikt over hva som kreves for å lykkes med en slik satsing. Utredningen legges fram for styret i desember 2019.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.