Samarbeider om DMS i Brønnøysund

Skrevet av Roger Marthinsen
14.11.2019 14:09

Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune har inngått leieavtale for lokaler til distrikts-medisinsk senter (DMS) i Brønnøysund. Et bygg på 1787 kvadratmeter vil stå ferdig til formålet sommeren 2021.

– Tilbudet av helsetjenester i DMS Brønnøysund vil bli større enn opprinnelig tenkt, og skape faktisk og opplevd trygghet for befolkningen på Sør-Helgeland, skriver Helgelandssykehuset HF i en pressemelding.

– Helgelandssykehuset har lenge hatt et sterkt ønske om å utvikle et tilbud i Brønnøysund som tar på alvor de behovene og utfordringene befolkningen på Sør-Helgeland har. At vi skulle ha et DMS i Brønnøysund har lenge vært kjent. Men vi har utviklet prosjektet og innholdet i bygget betydelig, og jeg tror de fleste vil se at vi mener alvor når vi sier at vi skal desentralisere det vi kan, og sentralisere når vi må, sier Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. i Helgelandssykehuset HF.

DMS Brønnøysund skal ha 10 senger, der to av sengene er såkalt KAD-senger (kommunal akutt døgnplass). Helsetjenestene en ser for seg i bygget vil rette seg inn mot spesielt eldre, kronikere (KOLS, hjertesvikt, nyresvikt diabetes mm.). Det vil videre bli tilbud knyttet til palliasjon (lindrende behandling), fødestue, diagnostikk med røntgen, CT, ultralyd, laboratorietjenester og felles akuttmottak/legevakt.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir.

– Tilbudet skal bli så godt at innbyggerne på Sør-Helgeland i størst mulig grad skal slippe lange reiser for polikliniske konsultasjoner, få tatt et røntgenbilde eller gjennomført diagnostikk, understreker Hulda Gunnlaugsdottir.
Etter at leieavtalen nå er underskrevet, er neste steg å inngå en intensjonsavtale som sier noe om hvordan tjenestene skal utvikles i fellesskap med felles mål. Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune sikter mot å gå fra å være parter til å bli partnere gjennom å helsefellesskap i DMS Brønnøysund. En av de sterke driverne her er utstrakt bruk av ny teknologi.

– Vi går inn i et nybrottsarbeid for samarbeid og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Målet er å utvikle tjenestetilbudet, bruke ny teknologi, løse rekrutteringsutfordringer og dele kompetanse. For befolkningen på Sør-Helgeland betyr det at de lokalt skal få dekket sine behov for helsetjenester i størst mulig grad, sier Gunnlaugsdottir.

Driftsmodellen skal utvikles i fellesskap av Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune. Det vil kreve et tett samarbeid mellom allmennmedisin og akuttmedisin.

I tillegg har vi prehospitale tjenester på Sør-Helgeland, bestående av biler, båt, fly og helikopter, som sammen med DMS Brønnøysund vil gi et unikt tilbud til befolkningen som skaper faktisk og opplevd trygghet, sier Hulda Gunnlaugsdottir.
Brønnøy kommune er veldig fornøyd med at leieavtalen nå er signert og det kan jobbe videre med det konkrete byggeprosjektet.

– Det er en skikkelig gladnyhet at dette nå blir en realitet etter en ressurskrevende utredningsfase. Vi ser fram til å starte byggingen og ikke minst til åpningen av DMS i Brønnøy i 2021, sier Frank Nilssen, rådmann i Brønnøy kommune.

[annonse]

DMS Brønnøysund

DMS i Brønnøysund skal gi befolkningen på Sør-Helgeland et godt helsetilbud der de bor. Tilbud til 13 109 innbyggere fra kommunene Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad og Bindal

DMS for hvem og hva:
·      Alle som trenger poliklinisk behandling (80 % dekningsgrad)
·      Eldre, kronikere (kols, hjertesvikt, nyresvikt, diabetes etc.)
·      Palliasjon
·      Fødestue
·      Diagnostikk – røntgen, CT, ultralyd, lab-tjenester
·      8 intermediærsenger og 2 KAD-senger
·      DPS ligger i dag rett over veien, kan i fremtiden tenkes inn i bygget
 
Antall liggedøgn:
·      I dag: 1600 heldøgns innleggelser fra Sør-Helgeland
·      Ca. 50 % vil håndteres av DMS: 800 X 3 liggedøgn = 2 400 liggedøgn pr. år
 
Helsefellesskap i praksis:
·      Tett samarbeid med kommunehelsetjenesten
·      Legevakt = akuttmottak
·      Intensjonsavtale om kompetanseoverføring, faglig utvikling – felles kompetanseheving
·      Bruk av teknologi – økt støtte fra sykehuset via video etc.
·      Viske ut skillet mellom nivåene
·      Bedre ressursutnyttelse
·      Tett samarbeid mellom allmennmedisin og akuttmedisin
·      Driftsmodell utvikles i samarbeid med Brønnøy kommune
 
Personell:
·      Leger og sykepleiere med varierte og komplementære ferdigheter
·      Helst lokalt ansatte som jobber heltid – rotasjonsordninger om nødvendig
·      Poliklinikk – ambulerende spesialister
·      Personalet får ta imot, behandle og følge opp pasienter
·      Vil utfordre etablerte profesjonsgrenser – må tenke rekruttering og kompetanse allerede nå
 
Prehospitalt:
Bil (ambulanser + legebil m. mulighet for anestesilege når helikopter ikke kan brukes), båt, fly, helikopter


Akuttmedisin:
·       Blålyspasienter – de fleste går direkte til høyere nivå
·       I DMS: Akutt indremedisin pluss kirurgisk vurderingskompetanse
 
Bruk av ny teknologi:
·       E-konsultasjoner
·       Remote accsess – fjernhjelp/monitorering av pasientdrift og med. teknisk utstyr
·       Teleradiologi
·       Moderne IKT-infrastruktur
·       Samarbeid med Telenor og Techstep – tilpasning til morgendagens e-helse
 
Mulighetene:
 ·       Utvikle en ny spesialisthelsetjeneste tilpasset distrikt
·       Organisering, drift, finaniseringsordning – kommune og sykehus går fra å være parter til partnere
·       Utforske muligheter knyttet til ny teknologi, initiere tettere samarbeid med næringslivet
·       Redusere antall pasientreiser og pasientlekkasje ut av foretaket og regionen
·       Skape faktisk og opplevd trygghet for befolkningen som har lengst vei til sykehus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.