HAR DU PLASS TIL MEG?

Skrevet for FOSTERHJEM HELGELAND
06.02.2021 20:00

HAR DU PLASS TIL MEG?:

På Helgeland er det stadig barn som trenger et fosterhjem i sin egen region. Nå har du mulighet til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest.

For første gang i Norge er det etablert et interkom- munalt samarbeid, med tanke på å skape en sterk, lokal forankring når det skal etableres nye foster-og beredskapshjem.

PILOTPROSJEKT

Sju kommuner på Helgeland - Rana, Vefsn, Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Nesna og Lurøy - har gått sammen for å skape noe helt nytt. Det grunnleggende her er en sterk, lokal forpliktelse, sier prosjektleder Synnøve Restad Marthinsen i Fosterhjem Helgeland.

LAVTERSKEL-TILBUD

Der det før kunne oppfattes som en litt lang vei mellom de statlige etatene og den stedlige innsatsen, er Fosterhjem Helgeland et lavterskel-tilbud hvor det hele tiden finnes støtte og veiledning i nærmiljøet. En samar- beidspartner det skal være lett å komme i kontakt med. Det å si ja til å være et fosterhjem eller beredskapshjem er kanskje den viktigste samfunnsoppgaven du kan ta på deg, sier Restad Marthinsen.

EVNE, TID OG OVERSKUDD

Men hvem er det så de leter etter?
Fosterforeldre må ha evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem, understreker prosjektmedar- beider Eileen Cathrine Ravdal.
Det betyr en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. Fosterforeldre må ha en ryddig økonomi, ekstra plass og et sosial nettverk som gir barna muligheter til livsutfoldelse.

Så er det ikke slik at det bare er klassiske ektepar som er aktuelle.
Likekjønnede par, enslige og personer med uten- lands opprinnelse er også svært velkomne, sier Restad Marthinsen.
Det aller viktigste er at du har en masse omsorg og vilje til å gjøre en ekstra innsats for de meste sårbare barna våre i samfunnet.Logoen på bamsene forteller også sin klare historie om hvilke verdier som står sentralt i dette prosjektet:

Blå står for omsorg, kontinuitet og trygghet. Rødt er kommunikasjon, dialog, samarbeid og kunnskap. Og bakerst titter det frem en gul sol, noe som symboliserer håpet.

SVÆRT ULIKE BEHOV

Og hvem er det så som trenger hjelp?

Det er Martin, en gutt på 3 som trenger trygghet, forutsigbarhet og masse kjærlighet. Han har liten egenvilje og behøver voksne som har tid til å bygge tillit og veilede ham i hverdagen.
Det er Liv, ei jente på 15 år som trenger fosterforel- dre som har tid til å lytte og som setter tydelige rammer. Det er Maja, ei jente på 11 som har behov for et hjem som kan veilede henne i hverdagen og gi henne masse kjærlighet. Hun trenger tett oppfølging fra en voksenperson som er tålmodig og tillitsfull.


TUNG, LOKAL KOMPETANSE

Noe av det helt særegne med Fosterhjem Helgeland, er at tilbudet er bygget opp fra bunnen av - basert på bred lokalkunnskap og mangeårig kompetanse. Og dette er viktig fordi du eller dere som sier ja til å være med, får dra nytte av nettopp dette. I tillegg til grundige forbere- delser og kursing, er dere også sikret en tett og faglig oppfølging.

DU FÅR GOD STØTTE

Samarbeidskommunene har utarbeidet retningslinjer for fosterhjemtjenesten som sikrer fosterhjemmene like- behandling i forhold til oppfølging og avlønning. Du vil også ha rett på oppfølging og veiledning etter behov, og barneverntjenesten skal være behjelpelig i forbindelse med praktiske forhold når et barn flytter inn. Vil du bety noe ekstra for et barn på Helgeland og ikke helt vet hva du kan bidra med? Tenker du at du kan være et fosterhjem, et beredskapshjem, eller kanskje et besøks- hjem innimellom?

Ta kontakt med Fosterhjem Helgeland for en ufor- pliktende prat. Det er kanskje noen som har lyst til å bli kjent med nettopp deg! De trenger nettopp deg: – Det å bli et foster - eller bereds- skapshjem er den viktigste samfunnsoppgaven du kan ta på deg, sier prosjektmedarbeiderne Eileen Cathrine Ravdal (t.v.) og Synnøve Restad Marthinsen.