– Denne saken tar jeg og min ledergruppe på aller største alvor. Saken handler om våre pasienters sikkerhet. Foto: Sondre Skjelvik

– Rapporten viser at vi ikke har vært gode nok

– Denne saken tar jeg og min ledergruppe på aller største alvor. Saken handler om våre pasienters sikkerhet. Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset.

Rapporten fra tre eksterne fageksperter, Prof. Rolv-Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Overlege, PhD Tore Stornes, St Olavs hospital, Prof. em. Arild Nesbakken, Oslo Universitetssykehus., for tarmkreftkirurgie ved Helgelandssykehuset er nå offentliggjort. 

Den endelige rapporten gir en grundig gjennomgang av tarmkreftkirurgien som er utført i årene 2016-19, og påpeker:

  • avvik fra nasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis
  • avvik fra god praksis vedrørende melderutiner, både i avvikssystemet og til Statens helsetilsyn 
  • en rekke forbedringsområder som kan brukes i det videre interne kvalitetsarbeidet i Helgelandssykehuset
Rapporten gjør rede for fordeling og detaljer i dette.

I januar 2020 besluttet adm. dir. i Helgelandssykehuset å midlertidig flytte tarmkreftoperasjoner fra sykehusenheten i Sandnessjøen til sykehusenheten i Mo i Rana basert på avvikende kvalitetsresultater fra Kreftregisteret i årene 2016-2019. Dette medførte kritikk både internt og eksternt. Det ble nedsatt en hurtigarbeidende gruppe bestående av deltakere fra Helse Nord, UNN og Helgelandssykehuset for å vurdere kvaliteten på tilbudet i Sandnessjøen. Man kom fram til at det ikke var grunn til bekymringer – og tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble gjenopptatt.

I denne forbindelse ble det besluttet å gjennomgå hele tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset for årene 2016-2019. Det interne arbeidet pågikk til mai 2020. Etter dette ble de samme pasientforløpene gjennomgått av tre eksterne fageksperter. På bakgrunn av innholdet i de foreløpige rapportene fra fagekspertene har Statens helsetilsyn åpnet tilsynssak mot Helgelandssykehuset og utført stedlig tilsyn i Sandnessjøen i oktober 2020. Saken handler om pasientsikkerhet.

Helgelandssykehuset mottok den endelige rapporten fra Lindsetmo, Stornes og Nesbakken den 8. januar. De tre representerer seg selv i dette arbeidet, og ikke helseforetakene de har ansettelse ved. De representerer forøvrig topp kompetanse innenfor fagfeltet i Norge.

Et utkast av rapporten har vært sendt til fagmiljøene i Helgelandssykehuset tidligere, og de har hatt anledning til å komme med sine innspill i to runder. Den endelige rapporten gir en grundig gjennomgang av tarmkreftkirurgien som er utført i årene 2016-19.

Rapporten er sendt til fagmiljøene i Helgelandssykehuset som hadde møte om saken 11.1.21. Det er orientert om saken i ledergruppa 12.1.21. Rapporten ble sendt til Statens helsetilsyn 12.1.21, og vil inngå som en del av tilsynssaken. Også Helse Nord har fått tilsendt en sladdet versjon av rapporten til orientering.

Evalueringen fra de tre eksterne fageksperter vil inngå som en del av det interne kvalitetsarbeidet som gjøres i Helgelandssykehuset. Det videre kvalitetsarbeidet vil foregå i tett samarbeid med fagmiljøet ved UNN og Nordlandssykehuset, og det lages nå et mandat og en plan for det videre interne kvalitetsarbeidet. Helgelandssykehusets mål er at tarmkreftkirurgien skal tilbakeføres til Helgeland, og at pasientene skal være trygge på at de mottar behandling av god kvalitet.

[annonse]
Administrerende direktør besluttet å midlertidig samle tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset Mo i Rana den 12.10.20. I foretaksmøte 15.10.20 besluttet Helse Nord å flytte tarmkreftkirurgien midlertidig fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. Ansvaret for å fremme beslutning om fag- og funksjonsdeling regionalt ligger hos det regionale helseforetaket.

Det er ikke kjent når Statens helsetilsyn vil være ferdig med sin tilsynsrapport. En ny regional kreftplan er under arbeid, og er ventet å ferdigstilles før sommeren. Den regionale kreftplanen vil si noe om hvor ulike typer kreftbehandlinger skal utføres i årene som kommer.

– Denne saken tar jeg og min ledergruppe på aller største alvor. Saken handler om våre pasienters sikkerhet. Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset. I Helgelandssykehuset gjøres det hver dag året rundt meget godt faglig arbeid, til det beste for pasientene på Helgeland. Pasientfokus var bakgrunnen for at hele fagmiljøet var opptatt av å gjøre en intern kvalitetsgjennomgang på dette fagområdet, sier adm.direktør Hulda Gunnlaugsdottir i en kommentar til rapporten. 

– De tre fagekspertene har gjort en betydelig innsats med rapporten, og jeg vil takke dem for dette. Den samlede sluttrapporten er en retrospektiv undersøkelse, men som også gir råd om fremtidig virksomhet. De siste årene har det vært arbeidet godt med kvalitetsforbedringer, men rapporten viser at vi likevel ikke har vært gode nok. Vi er opptatt av god kvalitet og pasientsikkerhet og ser på alt som har skjedd rundt denne saken som læring. Vi er nå opptatte av å se framover. Vi vil følge alle tilbakemeldinger fra Statens helsetilsyn, og i tett samarbeid med UNN, Nordlandssykehuset og Helse Nord skal vi fortsette det interne kvalitetsarbeidet for å sikre et tilbud av høy kvalitet til pasientene på Helgeland, sier adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.