Ønsker vern av Vefsnavassdraget – nå og i framtida

I 2019 kom FNs naturpanel med en rapport som viser at naturgrunnlaget i verden er truet. Mer enn 1 million arter står i fare for å dø ut innen 10 år.

Denne uka var verdens vanndag, en passende tid for Nordland SV å vedta en uttalelse om fortsatt vern av elva Vefsna på sitt årsmøte.

Tapet av naturmangfold truer menneskeheten og hele vårt livsgrunnlag, skriver skriver de i sin pressemelding.

Nordland SV vedtok altså nylig en uttalelse knyttet til vern av Vefsna og bevaring av vernestatusen for vassdraget. Vedtaket kom etter forslag fra Vefsn SV og lokallagsleder Anita Jensen er veldig fornøyd med vedtaket de har fått årsmøtet med seg på.

– Klimamålene nås best ved at den urørte naturen bevares. Det gjelder både myr, skog, men også vassdrag som det Vefsna er – fra svenskegrensa til Vefsnfjorden. Vi ønsker en lokal politikk som ivaretar vår vakre urørte natur, sier Jensen. 

– Det var SV som i sin tid sørget for at Stortinget vedtok vern av Vefsna, og sjølsagt står vi på for å bevare dette vernet når enkelte krefter vil ofre alt for kraftutbygginger, sier fylkesleder Åshild Pettersen. 

– Dette er det største vassdraget i Nordland og et svært viktig nasjonalt laksevassdrag. Vi ser flere steder at det er problemer knyttet til fiskevelferden i laksevassdrag som er utbygd, knyttet til både effektkjøring og ønsker om minstevannsføring. Naturverdiene i og rundt Vefsna er for verdifulle til at vi skal gamble de bort på kraftmarkedet, sier Pettersen. 

Også fylkestinget i Nordland har vært tydelige på hva de mener om vern av Vefsna. Fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset (SV) svarte senest i februar på spørsmål om dette i fylkestinget. 

I 2021 vedtok Nordland fylkesting regional plan for vannkraft. Planen har en retningslinje som sier at «I vernede vassdrag skal konsesjonspliktig vannkraftutbygging ikke tillates».

– Det foreligger med andre ord et meget klart vedtak fra fylkestinget i Nordland om at vi ikke ønsker kraftutbygging i de vernede vassdragene i fylket, sier Christian Torset. 

[annonse]
– Fylkesrådet ser på vassdragsvern som en langsiktig investering i natur, klima og lokal verdiskapning og støtter derfor Vefsnavassdragets status som et vernet vassdrag og ønsker at Vefsna skal ha denne statusen også i framtida, avslutter Torset.

Varig vern av Vefsna

I 2019 kom FNs naturpanel med en rapport som viser at naturgrunnlaget i verden er truet. Mer enn 1 million arter står i fare for å dø ut innen 10 år. Tapet av naturmangfold truer menneskeheten og hele vårt livsgrunnlag. 

De vernede vassdragene representerer samlet et utsnitt av Norges unike vassdragsnatur. De er viktige friområder, gode lakseelver og habitat for en rekke truede arter. Livet i og langs elvene er unike økosystem der insekter, fugl, fisk og pattedyr har sitt livsmiljø. 

Fra 1973 og frem til i dag er det 394 vassdrag over hele landet som har fått beskyttelse gjennom verneplaner, hvorav Vefsnavassdraget er et slikt. Etter lang tids kamp fikk SV i juni 2009 Stortinget med på å innlemme hele vassdraget i verneplan. 

Vern av vassdrag spiller en viktig rolle i å håndtere klima- og naturkrisen. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å imøtegå disse utfordringene er å ta vare på naturen vår. Vern av vassdragsnatur bidrar til å ta vare på karbonrike naturtyper, biologiske mangfold og motvirke flom. 

Hvert år bygges det ned store naturområder, også i Norge. Naturen bygges ned pga. hyttebygging, veiutbygging, kraftverksutbygging og nærings- og boligareal. Nordland SV vil ha en politikk som sikrer naturen også lokalt, og vil styrke vernet av våre viktige naturverdier. 

I den senere tid har det fra flere hold kommet forslag om å ta opp igjen vernestatusen til for eksempel Vefsna. Nordland SV ser på vassdragsvern som en langsiktig «investering» i natur, klima og lokal verdiskaping, og krever derfor at Vefsna-vassdragets vernestatus opprettholdes for all fremtid. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.