– Nord-Norge kan bli en viktig leverandør av bærekraftige mineraler

KRONIKK: Mineraler og metaller inngår i det aller meste av det vi har rundt oss i vårt daglig liv, og vi er totalt avhengige av dem i alt vi gjør. Mobiltelefoner, PC-er, vindmøller, ledninger, biler, maling, papir og batterier inneholder alle mineraler og metaller. Disse ressursene spiller derfor en viktig rolle i "det grønne skiftet" og i vår hverdag. Skal vi nå FN sitt mål om å redusere klimagassene med 40-50 prosent innen 2030, vil tilgang til mineraler og metaller være avgjørende. 

Tilgang til disse ressursene er i ferd med å bli et geopolitisk spill. EU produserer 3% og forbruker 20% av verdens strategiske metaller. Mange av disse metallene kontrolleres i dag av Kina. EU har derfor satt forsyningssikkerhet til Europa på dagsordenen og peker på Barentsregionen som et av de mest interessante områdene for funn av mineraler og metaller. 

Norge må ta sin del av ansvaret for å produsere disse mineralene og ikke overlate dette til land i Sør-Amerika, Afrika og Asia, der uttaket til dels skjer under ekstreme og sosialt uverdige forhold. Nobelprivinner Denis Mukwege sa i sin fredspristale: – Når du kjører din el-bil, bruker din smarttelefon eller beundrer dine smykker, tenk et øyeblikk over den menneskelige kostnaden fremstillingen av disse gjenstandene har. Det minste vi som forbrukere kan gjøre er å insistere på at disse produktene fremstilles på en slik måte at menneskeverdet ivaretas.

Vi lever i en region med store mengder mineraler og metaller. De tre nordnorske fylkene har derfor tatt initiativ til å utvikle en nordnorsk mineralstrategi for å ta i bruk disse ressursene på en bærekraftig måte. 

Den nordnorske mineralstrategien beskriver samhandlingsprosesser som bidrar til å løse konflikter og få en bedre avveining mellom de ulike interessene enn det som er tilfellet i dag. Jeg ser det som viktig at vi i Norge får etablert et tilsvarende system som Canada og Finland for å kunne realisere det ressurspotensialet vi har, med et minimum av konflikter. Systemet heter «Towards Sustainable Mining», og legger vekt på å integrere alle interessegrupper i beslutningsprosessene. Ingen er tjent med at konflikter fører til at det tar 10-15 år før man kan ta ressurser i bruk etter at de er erklært drivverdige. Nye samhandlingsprosesser må bidra til forkorting av dette tidsspennet. Det vil være avgjørende for å få industrielle aktører til å investere i næringen.

Vi må også få etablert utviklingsavtaler med de store internasjonale gruveselskapene som sikrer verdiskaping og arbeidsplasser i lokalsamfunnene. Legitimiteten til industrien er avhengig av at ressursene bidrar til lokal økonomisk utvikling. I denne sammenheng kan det være aktuelt med debatt rundt endring i skattesystemet som sikrer en lokalt orientert naturressursskatt på linje med det vi har i kraftsektoren.

Økt aktivitet i mineralnæringen er ikke ukontroversielt fordi det har arealmessige, miljømessige og sosiale konsekvenser i de områdene som blir berørt. I Nord-Norge er det også store arealbrukskonflikter knyttet til ulike næringsinteresser som reindrift og friluftsliv/turisme. Samtidig gir næringen grunnlag for å utvikle viktige ressurser som kan brukes og foredles lokalt, og som kan eksporteres. Hvis disse ressursene tas ut på en miljømessig og bærekraftig måte vil dette skape verdier og mange arbeidsplasser i lokalsamfunnene. Nord-Norge har i tillegg prosessindustri og fornybar vannkraft, som gir landsdelen et meget godt utgangspunkt for foredling av mineralressursene og utvikling av nye produkter i verdikjeden fra råvare til ferdig produkt.  

Gjennom en løsningsorientert og nytenkende næringspolitikk kan mineralnæringen oppnå samme internasjonale status som norsk prosess-industri og olje-/gassindustri: Teknologisk ledende, nytenkende, miljøeffektiv og bærekraftig.

Nord-Norge kan bli en viktig leverandør av bærekraftige mineraler både til Europa og til resten av verden. Vi kan utvikle verdensledende teknologi og industri basert på de mineralråvarene som den grønne framtiden er avhengig av og som samtidig ivaretar menneskeverdet. Det er et utgangspunkt vi aktivt skal jobbe for å utnytte sterkere.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.