Nei til private tilvisningsboliger – Ja til leie til eie!

Skrevet av De svakes talsmann
09.02.2019 09:51

LESERBREV: Dette ble min første innsendelse, presset frem av at vedtak skjer allerede i kommunestyret nå i februar. Jeg er ingen, og samtidig er jeg mange. Min identitet er uvesentlig. For jeg skal under dette navn profilere viktige saker som går utover de få. Saker som kanskje alene virker uviktige, men som betyr mye for samfunnet som helhet. Forskjellene øker i befolkningen. For å jobbe mot forskjellene er mange tiltak viktige, men jeg vil sette lys på de viktige tiltak man behøver å gå gjennom for å heve standarden for de som er på bunnen. Det er det viktigste vi gjør for å motarbeide forskjeller, det er å motarbeide fattigdom. Det er å heve de gruppene som er i bunn i samfunnet. Også kalt de svake. Jeg vil forsøke å representere dem som ikke klarer å tale sin egen sak. Jeg er «De svakes talsmann».

Dette gjelder sak 0008/19. Her er noen utdrag fra saksdokumentet som jeg finner spesielt interessante:

Forslag til vedtak: «Vefsn kommune ønsker å satse på tilvisningsboliger. Tilvisningsavtaler vil gi bedre tilgang til flere utleieboliger med bra standard, godt bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendig annonsering i lokalpressen og definere kriterier for inngåelse av tilvisningskontrakter.»

«Tilvisningsboliger vil kunne fange opp vanskeligstilte som ofte blir forbigått på det private utleiemarkedet. Tilvisningsavtaler vil derimot ikke kunne erstatte alle typer kommunale utleieboliger. Leietakere med store problemer som eksempelvis rus, psykiatri og dårlig boevne vil ikke passe å henvise i denne typen boliger. Husbanken anbefaler at tilvisningsavtaler brukes for leietakere med mindre problemer eksempelvis økonomisk vanskeligstilte»

Disse to utdragene forteller at målet med tilvisningsboligene er å tilvise økonomisk vanskeligstilte til private utleiere. Det er ment å hjelpe dem ut i det ordinære boligmarkedet. Med det vil jeg henvise til nok et utdrag fra saksdokumentet:

«For beboerne betyr det gode og trygge boliger med godt bomiljø til markedspris.»

Markedspris. Selvsagt, for en privat utleier skal selvsagt også tjene penger. Men hvorfor er de økonomisk vanskeligstilte en gruppe som henvender seg til kommunen og kommunale leiligheter? Jo, det er hovedsakelig fordi markedsprisen på leiligheter er for høy. Kommunen er ikke billig, men de er fortsatt rimeligere enn det private markedet. Hele forslaget snubler dermed i seg selv. For målgruppen for tilvisningsboligene ikke kommer til å ha mulighet til å leie leilighetene.

Og i dette tilfellet kommer man altså til å åpne for at private nok en gang tar over offentlige oppgaver. Privatisering. Dette er ikke god politikk for et samfunn basert på felles velferdsgoder.

La oss heller starte med noe mer innovativt enn dagens «hver mann for seg selv»-trender. La oss heller se på gode fellesløsninger. Privat drift medfører at det blir dyrere for konsumenten. Offentlig drift kan drifte uten egne inntekter, og blir derfor rimeligere for konsumenten. Dersom man gjør dette om til et leie-til-eie prosjekt, vil heller ikke kommunen ha reelle utgifter på lånet, da lånet blir betalt av leietakerne. Leien til leietaker blir da bestående av avdrag, renter, vedlikehold og felleskostnader. Med vedlikehold tenker jeg avsatte penger til vedlikehold av egen leilighet. Disse omgjøres til betaling av avdrag dersom vedlikehold ikke behøves. Felleskostnader er kostnader for vedlikehold av fellesarealer/utearealer, styrt av et husstyre bestående av valgte av beboerne og representant fra boligkontoret. Disse skal også dekke brøyting etc. For hver måned eier leietaker en større andel av sin egen bolig, og kommunens ansvar for boligen avtar da over tid. Beboer kan også få opsjon til å kjøpe gjenværende andel fra kommunen ved opptak av eget lån, når som helst i leieperioden.

Ved bygging av slike boliger, vil kommunen i tillegg kunne frigjøre andre kommunale boliger. Da enten til salg eller til andre formål. Det er en mer langsiktig plan enn den som er foreslått, men den sparer penger for kommunen på sikt samtidig som den er positiv for de involverte beboerne våre. Jeg tenker det i alle fall er verdt å utrede dette forslaget som et alternativ til det fremsatte forslaget før man setter i gang med noe.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.