Nå kan du søke om tilskudd for å værne humler, bier og blomsterfluer

Så en kan få støtte til å ikke klippe gresset?

Nå skal det sies at muligheten for å søke om midler til insekter gjelder også andre truede arter i naturen vår, samt naturtyper og leveområder for akkurat rødlistede liv i naturen. Men det er de som allerede har søkt om å få tilskudd til blomstereng, og effekten av et så enkelt inngrep har nok større effekt enn en skulle tro.

Insekter har enorm betydning for naturen og for matproduksjonen på jorda. Flere internasjonale forskningsrapporter slår fast at bestandene av insekter går ned verden over.

Over 300 søknader allerede

Statsforvalteren i Nordland la ut informasjon om mulighetene 6. januar, og allerede har over 300 private, bedrifter og kommuner søkt om støtte. Flere av søkerne er i Nordland og Helgeland.

– Grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå er målgruppen, men også privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke, skriver Statsforvalteren på sine hjemmesider.

Det er visse spesifikke arter og naturtyper som gjelder i Nordland, bl.a rødlistede dyr, eller området for visse dyrearter som trenger bevaring:

Fjellrev
Tiltak i tråd med handlingsplan for fjellrev

Hubro
Tiltak på linjenettet for å hindre strømgjennomgang, restaurering av jakthabitater og reirplasser, forvaltning av hubroens byttedyr, forhindre forstyrrelser i hekkeperioden.

Narreglye
Tiltak beskrevet i skjøtselsplaner, f.eks. uttak av plantefelt.

[annonse]
Elvemusling
Biotopforbedrende tiltak, restaurering av vassdrag

Slåttemark og slåttemyr
Slått, restaurering, utarbeidelse av skjøtselsplan

Bier, humler, blomsterfluer
Restaurering, skjøtsel, etablering av leveområder og spredningskorridorer, bekjempe fremmede arter og informasjon.

Kystlynghei
Beiting, lyngbrenning, rydding, gjerding, utarbeidelse av skjøtselsplan

Naturbeitemark og sanddynemark
Utarbeidelse av skjøtselsplan, krattrydding, tiltak fremmede arter, gjerding

Kalksjøer
Fjerne eller begrense sumpvegetasjon, restaureringstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan (forekomster med avrennings-/ eutrofieringsproblematikk)

Kroksjøer, meandere og flomløp
Restaurering av vassdrag, utarbeidelse av tiltaksplan

Høgmyr, kystmyr og rikmyr
Restaureringstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan

Områdene det søkes om tilskudd for må være registrert i Naturbase eller Artskart. Søknader om tilskudd som er forankret i en godkjent skjøtselsplan vil bli prioritert. For områder der det ikke er utarbeidet skjøtsels-/tiltaksplan kan det søkes om tilskudd til dette.  

Ønsker du mer informasjon om støtteordningen, finner du dette hos Statsforvalteren

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.