"Nå er spotlyset på Eolus, de har rotet det skikkelig til for seg selv."

DEBATT:–Eolus viste sitt sanne jeg under skrekkens vårflyttingen, de tråkket på stolte reineiere, nyfødte reinskalver og drektige simler, skriver Tor Evensen.

Eolus er nå hardt presset på Øyfjellet!

Øyfjellet vindkraftverk er et svært kontroversielt prosjekt. Vilkåret i konsesjonen om at utbygger og reindriften skal bli enige om avbøtende tiltak for å sikre tilgangen til vinterbeitene er usedvanlig utfordrende! Men OED er i drøftingen av ankebehandlingen fra 2016, krystallklare på at adgang til vinterbeitene (med flytting på land som tidligere) er en FORUTSETNING for utbyggingen.

Lenge nektet Eolus å betale for/akseptere en ekstern utredning av konsekvensene for reindrift ved utbygging. Men tilslutt måtte utbygger motvillig bøye av. Protect Sapmi utredningen er svært omfattende og utvilsomt meget faglig solid. Den tar utgangspunkt i alle tidligere arealinngrep i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts område og drøfter utfra dette hvilke konsekvenser en ytterligere utbygging av vindkraftverket i Vesterfjella vil medføre. 

Konklusjonen er at en eller flere reindrifts- enheter må avvikle dersom vindkraftverket realiseres.

Denne utfordringen var særdeles godt kjent for Eolus og like FØR(!) Protect Sapmi rapporten ble offentliggjort sendte de svenske konsesjonærene inn sine MTA/detaljeplaner.

Eolus tok altså ikke med/hensyn til rapporten om reindriftskonsekvenser, de sjøl betalte for.
Grunnen er selvfølgelig(!) at rapporten dokumenterer at flyttlei stenges og at den tradisjonelle reindriftens framtidige eksistens i området  blir alvorlig truet. Dette strider direkte med grunnlov, reindriftslov og ILO bestemmelser - konsesjonen står for fall!

NVE begikk en alvorlig saksbehandlingsfeil da de sendte MTA planen på høring. Vilkår om enighet med reindrift er ikke oppfylt og Protect Sapmi rapporten er ikke vedlagt. Disse forholdene påpekes massivt i hørings- uttalelsene. 

At NVE så godkjenner MTA planen, 18 des 2019 uten at vilkåret om enighet er oppfylt er totalt uforståelig! Så nektes reinbeitedistriktet attpåtil oppsettende virkning og utbygger tillates å starte anleggsarbeidet på eget ansvar. Og det uten å måtte vente til klagebehandlingen av MTA planen og konsultsjon med OED er gjennomført.

Klagene er nettopp sendt OED for behandling, mens anleggsarbeidet har pågått for fullt siden jula 2019. Dessuten er det vanskelig å begripe at OED kan være habile til å gjennomføre klagebehandlingen av MTA, dep har jo beviselig kjent til/tatt del i overvåking av reinbeitedistriktets vårflytting. Offentlige Eposter viser klar at lokal prosjektleder, utbyggers advokater og saksbehandler i OED koordinerte overvåkningen med bla droner og snøscooter.

[annonse]
Det er simpelthen ikke til å tro! 

Men, for de som har fulgt prosessen med vindkraftutbygging i kongeriket er dette kjent stoff. Utbygger og NVE/OED jobber tett sammen om å realisere konsesjonene innen tidsfristen uansett. Det er på høy tid at denne praksisen brytes. Det er uverdig, lovstridig og grensesprengende slett offentlig forvaltnings- skikk.

Nå er spotlyset på Eolus, de har rotet det skikkelig til for seg selv. Det har vært utvist svært dårlig skjønn fra den lokale prosjektledelsen, det toppet seg ifbm vårflyttingen og konfliktnivået mellom partene er nå på bristepunktet. Svært uproffesjonelt, blir det utskiftinger? Eier Aquila Capital er neppe særlig fornøyd, dette lukter tap - stort tap.

Konfrontasjonslinjen styrt av utbyggers advokater er misslykket. Det nyttet ikke for Goliat å bare peise på, sjøl om NVE/OED er svenskenes gode hjelpere. Motstanden er massiv nå, fra hele landet. Eolus viste sitt sanne jeg under skrekkens vårflyttingen, de tråkket på stolte reineiere, nyfødte reinskalver og drektige simler. Fordi de fryktet å tape noen "usle sølvmynter" og fordi OED tillot det - de unnskyldningene holder aldri for en overgriper! Uretten mot Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, reiselivet, naturen og friluftslivet er utålelig og brettes nå ut i full offentlighet både nasjonal og internasjonalt. Dette er usedvanlig slett omdømmebygging for det svenske bolaget.

Eolus er iferd med å mislykkes, det er jeg svært glad for.Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.