Foto: Ole Henrik Kappfjell

Motvind: – Regjeringen bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov

Skrevet av Kristian Rødvand
15.09.2020 15:04 - OPPDATERT 15.09.2020 19:31

Ber sammen med Samerådet om hjelp fra FN til å stoppe vindkraftindustri i Øyfjellet (Vesterfjellan) og øvrige reindriftsområder.

Motvind Norge mener den norske regjeringen bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov og ber sammen med Samerådet om hjelp fra FN til å stoppe vindkraftindustri i Øyfjellet (Vesterfjellan) og øvrige reindriftsområder.

– Regjeringen har gitt konsesjon for landets største vindkraftanlegg i Vesterfjellan. På bekostning av Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og deres reindrift, er Wind AS og Aquila Capital gitt tillatelse til brutal industrialisering av fjellnaturen med 72 vindturbiner og 72 km veier, midt i gamle flytteleier og kalvingsland, sier president i Samerådets Christina Henriksen i en pressemelding. 

– Eolus Wind og Veidekke AS sitt arbeid med atkomstveien til fjells startet i desember 2019 og har pågått hele den mørke og harde snøvinteren, og uten at sakens formaliteter er på plass. Motvind Norge har i samarbeid med Samerådet skrevet til Special Rapporteur on the rights of indigenous people (OCHR), om regjeringens brudd på samiske rettigheter med frislipp av vindkraftindustri i reindriftsområder, særlig Øyfjellet (Vesterfjellan) på Helgelandskysten. I behandlingen av konsesjoner etter energiloven overholder den norske regjering ikke de konvensjoner og lovbestemmelser som er ment å verne om rettighetene til det samiske folket.

Hun påpeker at retten til reindrift og utmarksbruk er en viktig del av den samiske befolknings rett til å utøve sin kultur og sitt språk.

– ILO-konvensjon nr. 169 gir regjeringene ansvar for ved systematiske tiltak å verne urbefolkningenes rettigheter og garantere at deres integritet blir respektert. Reindriftsloven gir forbud mot å stenge reindriftens flytteleier. Samiske rettigheter er gitt vern i Grunnlovens § 108 og § 112, sier Henriksen.

– Naturmangfoldloven nevner natur som grunnlag for samisk kultur, prinsippet om at forurenser betaler, og føre-var-prinsippet som sier at kunnskapsmangel ikke er grunn for å la være å begrense eller hindre risiko for alvorlig eller irreversibel skade, og at det er en særlig plikt til å legge vekt på samisk kunnskap. Biomangfoldkonvensjonen omtaler tradisjonell økologisk kunnskap, fornyelser og praksis, (árbediehtu), som er en viktig del av samisk kultur og identitet.

Hun understreker også at FNs konvensjon mot rasediskriminering (ICERD), er gjort til norsk lov i Likestillings- og diskrimineringsloven, og slår fast at den ikke kan fravikes ved avtale.

– I tidligere klage til FN har Samerådet vist til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), artikkel 27. Konvensjonen er gjort til norsk lov i menneskerettighetsloven, som ved motstrid går foran bestemmelser i annen lovgivning, inkludert energiloven, sier Henriksen.

– Derfor ber vi nå FN om hjelp for å stoppe regjeringen Solbergs praksis der konsesjonsprosessene er brudd på norsk lov og internasjonale forpliktelser overfor samisk kultur, naturmangfold og bærekraftig utvikling. 

[annonse]
LES OGSÅ

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.