Foto: Roger Marthinsen

"La universitetsmiljøet på Nesna få leve"

Skrevet av Torstein Dale Sjøtveit, Styreleder i Freyr AS
15.10.2019 18:45 - OPPDATERT 16.10.2019 05:47

– Verdien av en lokal lærerutdanning i Nesna være av stor betydning for Freyr.

Freyr AS arbeider for å realisere en Giga-battericellefabrikk i Mo i Rana, i samspill med et vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner. Vi har industrielle planer som innebærer rundt 2500 nye direkte arbeidsplasser og investering på rundt 40 milliarder kroner. Et ledende selskap innenfor grønn teknologi har gått inn med en betydelig kapital i Freyr, og vi er godt i gang med utviklingsarbeidet.

Freyr sine prosjekter vil bidra til industri og arbeidsplasser basert på lokal bruk av fornybar energi, reduksjon av klimagassutslipp, og elektrifisering av transportsektoren.

Vi skal være i regionen i mange tiår og vil være avhengig av den samlede kompetansen og infrastrukturen som er i regionen.

For å lykkes må og vil vi bidra til lokal utvikling og vi vil være tilstede i lokalsamfunnet. Vi ser i denne sammenheng kompetanseutvikling og opplæring av arbeidskraft lokalt som essensielt. Da er det grunnleggende at de miljøer for utdanning som er etablert i regionen får leve og styrkes. Å sikre en god lærerutdanning gir gode lærere i regionen som vil være verdifullt for utvikling av gode medarbeidere til batterifabrikken.

Hvorfor Freyr har valgt Rana og Nesna kommuner:
• Regionen har et industrielt miljø som er kjent med hva som kreves for etablering av
industriell aktivitet.
• Regionen har kompetanse og kunnskap knyttet til industrielle prosesser, og høyere
utdanning.
• Det er tilgang til vei, vann og en god havn (som er under oppgradering), samtidig som en ny flyplass om få år vil være på plass.
• Gjennom samspillet med vindkraftverket vil vi få tilgang til ny fornybar kraft og
opprinnelsesgarantier, hvilket er av stor betydning for å lykkes for
battericellefabrikken.

Industri og arbeidsplasser basert på lokal foredling av fornybar energi

Batterifabrikken vil gi et stort antall nye arbeidsplasser, og vindkraftverket et mindre antall lokalisert i Nesna kommune. Utbyggingen vil medføre betydelige leveranser og under- leveranser både til vindkraftverket og battericellefabrikken, og bidra til opprettholdelse og nye indirekte arbeidsplasser i regionen innenfor et bredt spekter i vare- og tjenestesektoren.

Det planlegges investert rundt 35 milliarder kroner i battericellefabrikken og rundt 5
milliarder kroner i vindkraftverket. Mange lokale og regionale bedrifter vil levere varer og leveranser i utbygging- og driftsfasen og nye bedrifter vil etableres for å imøtekomme de behov som er. Veksten vil være betydelig i Helgelandsregionen.
Freyr AS vil gjennom disse utbyggingene gi et viktig norsk bidrag til elektrifisering av
transportsektoren.

Bygge opp og ikke ned høyere utdanning

Freyr har inngått partnerskap med NTNU og SINTEF om forskning, utvikling og utdanning. Vi vil mobilisere de beste fagmiljøer for å få etablert den første produksjon av battericeller i Norge. FoU-aktiviteter bygges også opp lokalt med ringvirkninger for regionen. Freyr vil videre være avhengig av et godt samspill med regionen for å dekke store behov for fagutdanning. Vi har bl.a. inngått en avtale med Nordland Fylkeskommune som vil forplikte Freyr til å ta inn lærlinger i alle relevante fag.

Som nevnt innledningsvis vil også verdien av en lokal lærerutdanning i Nesna være av stor betydning for Freyr. En slik utdanning vil sikre gode lærere i regionen, som igjen vil være viktig for basisutdanning til de mange fagarbeidere vi skal ansette ved battericellefabrikken. En sterk lærerutdanning på Nesna vil være viktig for Nesnas lokalmiljø, og viktig for en rekke omkringliggende kommuner, da skolen tiltrekker studenter fra nærområdet, og mange av disse vil forbli i området etter endt utdanning. Å utvikle statlige kompetansearbeidsplasser, som Nesna representerer, er også viktig for å skape variasjon i arbeidsmarkedet i regionen.

[annonse]
Vi er bekymret for nedbygging av fagmiljøer og studieplasser og ser fare for at en
nedleggelse på Nesna vil svekke samfunnsutviklingen som vi er avhengig av.
Vi ønsker å engasjere oss i forhold til lærerutdanningen i nærmiljøet med den kunnskap og erfaring som vi har på fornybarsiden. Det er viktig for oss å kunne samspille med lokale utdanningsinstitusjoner. Lærerutdanningen på Nesna har lange tradisjoner, og vi ser muligheter for å spille hverandre gode og å utvikle ytterligere tilbud på studiestedet, med fokus på den den grønne industrielle utviklingen.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.