Lena Mellingen, leder av Motvind Bevar Øyfjell. Foto: Kjærstin Berntzen
DEBATT

Krever umiddelbar stans

Motvind Bevar Øyfjell krever at arbeidet med Øyfjellet vindkraftverk (ØVKV) stoppes umiddelbart og at anlegget rives og naturen restaureres.


Høyesteretts storkammer har idag enstemmig kjent konsesjonen og ekspropiasjonsvedtaket til den fullførte vindkraftutbygging på Fosen ugyldig! Høyesteretts begrunnelse er at utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Det er klare paralleller mellom begrunnelsen i dagens dom i Fosen-saken og den langvarige, svært betente konflikten med reindrift for ØVKV.

Advokat Pål Gude Gudesen, som representerer Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt uttaler idag til NRK Nordland:

– Det er ingen tvil om at saken kan sammenlignes med Øyfjellet-saken. Det er eksakt samme situasjon der reinbeitedistriktet mener at etableringen av vindkraftanlegget, i tillegg til eksisterende inngrep i beiteområdene, fører til at grunnlaget for fortsatt reindrift svekkes i så stor grad at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde reindrift i distriktet i samme utstrekning som tidligere.

Gyldigheten av konsesjonen for vindkraftverket i Vesterfjellene er ennå ikke prøvd for retten. Høyesterett har idag enstemmig underkjent(!) Statens vurderinger og slått fast at konsesjonen for vindkraftanlegget på Fosen er ugyldig fordi den bryter med SP artikkel 27 - utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Utfra overstående er det naturlig å terminere ØVKV straks.

Lena Mellingen
Leder
Motvind Bevar Øyfjell

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.