Elveredder og Rødt-politiker Geir Jørgensen ved nullpunktet i Stilla, Alta.

– Nordlendingene har avgitt nok vassdragsnatur til kraftproduksjon

– Ingen nye vannkraftutbygginger i Nordland. Redd elvene og villaksen! sier stortingskandidat og fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland, Geir Jørgensen.

Rødt mener nordlendingene har avgitt nok vassdragsnatur til kraftproduksjon, og fremmer eget forslag når fylkestinget skal vedta regional plan for vannkraft.

Nordlendingene har avgitt nok vassdragsnatur til kraftproduksjon. Fylket bidrar med sitt store kraftoverskudd til å dekke storsamfunnets energibehov langt utover fylkesgrensene.

Rødt ber derfor fylkestinget i Nordland om å prioritere oppgradering av eksisterende vannkraftverk framfor nye utbygginger når fylkestinget denne uka behandler regional plan for vannkraft. Rødt ber samtidig  om at det stilles strengere krav til minstevannsføring i viktige laksevassdrag.

Elva det haster mest med er Skjoma i Narvik kommune. Rogn av laks og sjøørret fryser til is på vinteren, og i den tidligere sagnomsuste storlakselva i Ofoten er det nå fiskeforbud  og bestandene av laksefisk sliter.

Rødt har nylig lagt fram sin egen kraftplan, Krafttak som monner, som viser at det er rom for å slippe mer vann i de viktigste lakseelvene. Vår plan inneholder forslag til energisparing, effektivisering og bedre utnyttelse av eksisterende energiproduksjon. Det er en plan for et kraftforbruk i balanse, innenfor naturens tålegrenser.

Rødt foreslår: Nordland har et betydelig kraftoverskudd,  tilstrekkelig forsyningssikkerhet, og et sikkert energisystem i fylket i uoverskuelig fremtid. Det er derfor ikke aktuelt med ny vannkraftutbygging i noen vassdrag. Oppgradering av gamle vannkraftverk prioriteres. Bevaring av vassdragsnatur er et viktig svar på den truende naturmangfoldskrisen.

Fylkestinget i Nordland ber NVE i den pågående vilkårsrevisjon sørge for at det viktige laksevassdraget Skjoma i Ofoten får tilstrekkelig vintervannføring  og et strengt manøvreringsreglement, slik at bestanden av  laks og sjøørret sikres. 

Ny kunnskap om myr og våtmarker tas inn i vannkraftplanen og får sin rettmessige plass. Myndighetene får ansvaret for å bestille biomangfoldutredninger finansiert av et offentlig fond tiltakshavere må betale inn til.

Retningslinjene omgjøres til forpliktende planbestemmelser under forutsetning av at disse bestemmelsene gir naturmangfoldet forrang over kortsiktige økonomiske interesser.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.