Lurøy og Gruben og 5. di

Ingen fotball-start i lokale serier og utsatt håndball-start

Her er idrettens plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten.


Norges Idrettsforbund leverte i natt prioriteringslisten som egjeringen ba om, for gjenåpning av voksen-idretten. Her ber man blant annet om at fotball til og med 3. divisjon herrer og 2. divisjon 2. damer samt håndball til 2. divisjon, åpnes i første fase.

I fase to ber man om åpning for nivåene under; fra 4. divisjon fotball og ned og fra 3. divisjon håndball og ned.

Dersom forslaget fra idrettsforbundet og særforbundene blir stående, betyr det at Mosjøen IL i 3. divisjon og Halsøy Damer i 2. divisjon står først i køen, når og hvis myndighetene åpner for trening for voksen-fotballen: 

Norges Fotballforbund har i sin første fase prioritert gatelag, tilrettelagt fotball, 2. divisjon og øvrig nivå for kvinner og til og med 3. divisjon for herrer. I den andre fasen kommer øvrig breddefotball og futsal inn.

Dette betyr videre at det ikke blir noen åpning i første fase for de lokalene fotball-lagene i 4. og 5. divisjon.

Det er også verdt å merke seg at det av forslaget er snakk om åpning for kontakttrening – ikke seriespill. Myndighetene har antydet at man først i begynnelsen av september vil vurdere situasjonen på nytt for breddefotballen. Med det forslaget som nå ligger på bordet betyr dette at Mosjøen IL, Halsøy Damer og resten av lagene som spiller på nivåene som NFF har plassert i fase én, tidligst vil kunne få klarsignal til normal trening om rundt tre ukers tid. Det er antydet at klubben må ha minst to uker fra man før grønt lys til trening, til man kan starte med seriespill. 

Sesongstarten for Sandnessjøen/Mosjøen Håndballklubb, som etter terminlista skal kastes i gang 19. september, må trolig også utsettes. Håndball fra 3. divisjon ned er nemlig foreslått åpnet i fase to, av håndballforbundet.

Tirsdag opplyste idrettsforbundet at de ikke vil stille krav til tidspunkt for gjenåpningen.

– Vi vil ikke stille krav for når vi vil komme i gang. Smittetilstanden er usikker og myndighetene har sagt at vi ikke kan åpne før tidligst 1. september. Det kan være en «arbeidsdato» vi kan forholde oss til når det gjelder å gjenoppta treningsaktiviteten, sa kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard, til VG i går.

For lagene i 4. divisjon og 5. divisjon er situasjonen enda mer usikker. Kampansvarlig hos NFF Nordland, Frank Aas, mener det nå ser mørkt ut for seriespill i det store og hele, i 2020.

– Det er mulig vi kan få til noen alternative løsninger med spill i avdelinger på Helgeland og i Salten, med kamper i hall. Men det ser mørkt ut, medgir Aas.

– Det kan selvsagt bli arrangert vinterserier eller lignende, men dette blir for å opprettholde et aktivitetstilbud og ikke som en del av seriesystemet, sier Aas, som påpeker at man får en fare for følgefeil når noen serier gjennomføres, men andre avlyses. 

– 2. divisjon herre spilles nå, og der skal noen lag rykke ned til 3. divisjon. Det betyr at man må ha lag opp fra 3. divisjon, for å få dette til å gå opp, påpeker Aas.

Bakgrunnen for idrettens forslag til gjenåpning av bredde-idretten for voksne er at kulturminister Abid Raja, helseminister Bent Høie og representanter fra helsemyndighetene ga Norges idrettsforbund i oppgave å utarbeide et forslag til en begrunnet og stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene, som krever unntak fra 1-metersregelen.

– Regjeringen og helsemyndighetene uttrykker at det er viktig å ikke åpne med for store utøvervolum av gangen. Dette har Norges idrettsforbund forståelse og respekt for. Samtidig er Norges idrettsforbund opptatt av at gjenåpningen av treninger for voksne skal speile mangfoldet av kontaktidretter i Norge, skrev idrettsforbundet i en pressemelding som ble sendt ut i natt.

I denne pressemdlingen fremgår det videre at det overliggende kriteriet for den gradvise gjenåpningen av voksenidretten må være gjennomarbeidede smittevernsprotokoller for alle individuelle kontaktidretter og lagkontaktidretter. Disse vil i stor grad bygge på tidligere oversendte smittevernsprotokoller.

Norges idrettsforbund ønsker ved en videre gjenåpning å ta hensyn til mangfoldet i den organiserte idretten. Hver idrett og hvert medlem i norsk idrett tillegges derfor like høy verdi. Ønsket om å komme i gang med ordinær treningsaktivitet er like stor, enten du driver med judo, bryting, spiller fotball, håndball eller utøver andre kontaktidretter. For å sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning med et forsvarlig utøvervolum, har Norges idrettsforbund derfor lagt følgende kriterier til grunn for gjenåpning i de ulike idrettene:

  • Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal hensyntas for utvelgelse av utøvere til de ulike fasene for gjenåpning.
  • Unge voksne og paraidrettsutøvere prioriteres i de første fasene i den grad dette er praktisk mulig å gjennomføre for de enkelte idrettene. Dette for å ivareta hensynet til sårbare grupper i vår medlemsmasse.
  • Antall utøvere for alle idretter skal samlet være færre i den første gjenåpningsfasen enn for de påfølgende fasene.
  • Det er likevel særforbundene selv som vil definere hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.
Det enkelte særforbund med sine respektive kontaktidretter har utarbeidet en gjenåpningsplan og prioritert i minst tre–fem tidsmessige faser, flere faser for de idrettene med flest utøvere. En slik faseinndeling skal sikre at gjenåpningen kan skje gradvis med et forsvarlig utøvervolum, basert på helsemyndighetenes til enhver tid vurdering av smittesituasjonen, og også basert på at mangfoldet av kontaktidretter for voksne ivaretas på en tilfredsstillende måte ved gjenåpningen av ordinære treninger.

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.