"Hva skal vi etterlate til våre barnebarn?"

Skrevet av Eva Sande Tønne, Motvind Norge
28.05.2020 17:08 - OPPDATERT 28.05.2020 17:15

Åpent brev til MDG, Natur og Ungdom, Grønn Ungdom og  Klima- og miljødepartementet; og fakta om vindturbiner.

Dere er organisasjoner som vi skulle forvente satser på miljø. Navnet tilsier det. I programmet ser vi at dere er for vindindustri?                                                                      Norsk natur blir nå rasert og urbefolkning med reinsdyrnæring mister sitt livs grunnlag for all framtid  pga  enorme vindturbiner. Tusenvis av mennesker kjemper  for sine nærtur områder og er fortvilet. 

MDG; Dere vil satse på: Grønn næringsutvikling i lokalsamfunnet og bærekraftig samfunnsutvikling.  Solidaritet m framtidige generasjoner.  Mennesker er avhengige av naturen  og skal få høste av den. NB; Bevare trekkruter for rein. Stoppe masseutryddelse av artene på jorda. Bevare våt områder.  Vern områder for friluftsliv.  Stans hogst inngrep i urørt natur. Styrke lokaldemokratiet

Natur og Ungdom: Dere vil ha: Mangfold i naturen. Bevare viktige naturområder. Stoppe arts utryddelse. Gi alle rett til et levelig miljø.

Grønn Ungdom:   Grønne lokalslamfunn. Små og mellomstore bruk; matproduksjon og beiting. Respekt for alt liv. Etisk behandling av tamme og ville dyr.

Klima- og miljødepartementet:  Dere vektlegger de samme saker . Samt muligheten for mennesker å drive friluftsliv i sitt nærområde for helse og trivsel.

Ingen punkter her er forenelig med bygging av vindturbiner !  Så hvis dere ønsker  vindindustri,  må dere jo fjerne disse setningene fra programmet ! Dette er svært misvisende.                                                          

Fakta om vindturbiner: 

Folk mister sitt nærturområde; viktig for helse og rekreasjon. Veldig mange mennesker er nå i dyp sorg;  (Over 92 000 medlemmer i fb gruppa;  "Nei til vindindustri i norsk natur")

[annonse]
Naturen;  fjell og våtmark blir rasert for alltid!  FN har erklært at tap av naturmangfold er en like stor krise som klimaendringene.  Hva skal vi etterlate til våre barnebarn?

Samene blir fullstendig overkjørt og kan nå miste sitt livs grunnlag for all framtid; bla. Øyfjellet i Nordland!     

Flere tonn mikroplast går ut i naturen. Det er anslått at ved Bremangerlandet kan turbinbladene avgi til sammen 2900 tonn mikroplast på 10 år.  Dyr, fugler og fisk spiser dette.  Hva med jakt, fiske, bærsanking, fjellvann, drikkevann, havet?  Alt kommer tilbake til oss !  Det er så ufattelig at dette er lov?? 

Infralyd fra turbinene har en rekkevidde  på 15-20 km;  gir store plager for mennesker og dyr;  hjertemuskel  svekkes; se rapport; professor  Christian F. Vahl; universitet i Mainz  og finsk rapport.   Se erfaring fra  Lista og Jæren , Danmark, Tyskland, Canada, Australia;  Føre- var- prinsippet  må gjelde !  Og;  hvaler mister orienteringssans; strander eller  kolliderer m skip.  Og fisk som gyter blir forstyrret.

 Turbinene har giftig gearolje og hydraulikkolje inni seg som lekker ut i natur og drikkevann:  Skottland; 118 turbin ulykker. Og i Danmark,  Sverige og Holland;  bare å google; vindmølle ulykker:  Eks.  Canada; Chatham -Kent;  tungmetaller i drikkevann. 

De  dreper  millioner av fugler i verden pr år, og 1200 tonn insekter  pr år i Tyskland.  Og nå; 100 havørn ved Smøla, 400 fugl og flaggermus per turbin i Spania 1990 tallet;  Vi trenger  fuglene  og  insektene!!

Turbinene  er livsfarlige pga  is kast; store biter har landet opp til 300 m fra turbin.  Is belegg  gir mindre effektivitet; Hvorfor plassere slike i Norske fjell  ? og så nær turområder? Og hva slags stoffer brukes til av- ising?  Og hva koster dette ved bruk av helikopter? 

Turbinenes levetid er ca  10 -15 år. Hvorfor rasere så mye natur og investere  så mange milliarder på noe som varer  så  kort tid? Har vi ikke noe ansvar for neste generasjon?

NB;  turbinene er ikke resirkulerbare !  Finnes det noen plan om hvem som skal fjerne dem ? Og hvor mye olje lekker ut her? Danmark har nå svære søppelberg m utraderte turbiner !  Og NB; det forurenser å prodsere dem!

Alle disse punkter kommer inn under Norsk Lov;  §  112:    

 "Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens resurser skal disponeres ut fra langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.                                                                                                                                                                

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.                                                                                      

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger."

Erna, regjering og miljøvernminister bryter denne loven!  Svært alvorlig!  

Vindkraft gir dyrere strøm pga kablene til utlandet.

Kommunene får bare småpenger i forhold til overskudd som går til utenlandske investorer og skatteparadis. Og de tjener millioner før vindparkene er åpnet.  Nå; Aquilla Capital tar utbytte på 323, 5 mill.  og eier bla.  anlegget som skal bygges på Øyfjellet:  Dette MÅ stoppes!

Vindindustri gir svært få arbeidsplasser  til kommunene.

Eolus maser om at vi trenger mer kraft;  mer forbruk;  de skal tjene penger.   Men;  VI  trenger en plan for sparing av strøm.  Solcelle; nb på hustak (Brynseng skole), jord og havvarme (Petter Dass museet):  Norges Miljøvernforbund; Fjordvarmeanlegget i Førde;  "Hvorfor begynne med det mest ødeleggende  når vi kan velge fornybar energi som ikke skader natur og helse".

Forskere ved  NTNU sier at det er mer lønnsomt å oppgradere vannkraft som i tillegg varer i mange  flere år:  Men stortinget  skattlegger  dette,  mens de subsidierer  forurensende  vindkraft. Det  er noe veldig galt med norsk politikk !  Vi har blitt lurt og kjøpt av rike investorer. Erna selger vårt arvesølv bit for bit.

Så kjære alle dere som skjønner galskapen nå; Ikke sov i timen.  Bli med å kjemp mot den vanvittige raseringen av Norsk natur og meld dere inn i:  Motvind Norge; 22 309 medlemmer, eller Naturvernforbundet; over 32 000 medlemmer.    

[annonse]
Og til MDG, Natur og Ungdom, Grønn Ungdom og Klima- og miljødepartementet: Vær så snill å snu! Hjelp oss å kjempe mot disse enorme ødeleggende og forurensende vindturbinene som fjerner livsgrunnlaget for urbefolkning i Norge nå!                                                                                                         Velg fornybar energi som ikke skader natur og helse:  Hav- jord- vann- solenergi!