–Hensynet til reinsimlen og det liv hun bærer i magen gis liten aksept

OED vil ikke stanse anleggsvirksomhet i Øyfjellet til tross for påtrykk fra Jillen-Njaarke. –OED forvalter etter uttalelsene til vilvettene i Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter : " syns inte, fins inte ", sier en skuffet Ole Henrik Kappfjell.

OED vil ikke stanse anleggsvirksomhet i Øyfjellet til tross for påtrykk fra Jillen-Njaarke og advokat Pål Gude Gudersen. Det er sendt utallige anmodniger om anleggsstans med hensyn til reinsimler på trekk gjennom planområdet og som høyst sannsynlig vil kalve i området. Likevel mener OED det ikke er grunnlag til å stanse arbeidet. 

– Vi er i en kritisk fase. En hytteeier fortalte at en reinflokk med mellom 20 og 30, i hovedsak drektige simler, befant seg i et område bare kilometer fra anleggsområdet. Det er en løpende risiko for at reinen kalver der, blir skremt av anleggsarbeidet og forlater kalven. Den vil ikke klare seg på egenhånd, sier senioradvokat Pål Gude Gudesen i Dalan til NRK Nordland fredag.

 

OED har offentliggjort følgende begrunnelse.

Det gjentas at Øyfjellet Wind er innstilt på å tilpasse sin anleggsvirksomhet, herunder også gjennom midlertidige stans, i den grad anleggsvirksomheten viser seg å påføre reindriften betydelige ulemper, jf. også OEDs vedtak 16. april.

De opplysninger som framkommer i e-posten under er ikke konkrete nok til at Øyfjellet Wind vil beslutte anleggsstans nå, hensyntatt hvor anleggsvirksomheten foregår. Det framgår av e-posten at det er observert flere småflokker med rein og at disse nå kan trekke mot, eller befinne seg i, planområdet. Øyfjellet Wind og Veidekke holder aktivt utkikk etter rein ved anleggsområdet, men har så langt ikke observert dyr i området. 

Det vises særskilt til at det er observert 20–30 rein i Fjellskardet. Disse må da allerede ha trukket forbi anleggsområdet.

Selv om det nå ikke er grunnlag for anleggsstans, bes det om at reindriften framover holder Øyfjellet Wind fortløpende orientert om rein i området, i og utenfor planområdet, slik at anleggsdriften om nødvendig kan tilpasses. Øyfjellet Wind og Veidekke vil også selv fortsette sine observasjoner.

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
BER MINISTEREN GRIPE INN FORT

SVs Lars Haltbrekken stilte tidligere i vår spørsmål til olje- og energiministeren om veibygginga på Øyfjellet og vårflyttingen av rein. SV følger opp etter de siste dagers utvikling og Haltbrekken har i dag levert dette spørsmålet til ministeren: 

Jeg viser til tidligere spørsmål om anleggsstans for utbygging av vindkraftverket på Øyfjellet mens årets reinflytting pågår. To små flokker med rein som er nært ved å kalve, har ikke kommet fram etter vårflyttingen. Nå er de observert noen kilometer fra industriområdet. Men utbyggeren nekter å stanse arbeidet. Vil statsråden sørge for rask behandling av saken og stanse anleggsvirksomheten til vårflyttingen er over og sørge for at den kalvende reinen får ro?

Leder i Nordland SV Åshild Pettersen har også kommentert saken.

– Her må ministeren ta grep snarest og sørge for at hensynet til dyra får gå foran kapitalhensyn. Dersom drektige simler blir satt i en stressa situasjon i tida like før kalving risikerer man at de aborterer kalven, eller at de springer fra kalven like etter fødsel. Reindriftsnæringa har kontaktet utbygger og bedt om anleggsstans, når utbygger nå nekter å lytte til det så må ministeren gripe inn, og det må skje fort, sier Pettersen.

 

"SYNS INTE, FINS INTE"

OED og utbygger sier anleggsarbeiderne vil holde utkikk etter rein, og hvis det observeres rein vil arbeidet stanse. Videre har Arne Digermul i dag fløyet helikopter fra Dimmerdalen til flyplassen og ikke sett rein i området.

– Status er nå at bevisbyrden for om det finnes rein i området hviler på reineiere, noe som er helt urimelig og krenkende. Hensynet til reinsimlen og det liv hun bærer i magen gis liten aksept. Likeledes gis det ingen mulighet for reingjeteterne i den grad det lar seg gjøre, å verne om de små reinkalvene, sier reineier Ole Henrik Kappfjell 

– Etter dagens utvikling i saken, og holdningene hos OED, må jeg innrømme at det går inn på meg når uskyldige dyr må blø for illvilje og griskhet, gjør det meg vondt. Hva angår sør-samisk kultur og næring forstår jeg OED dit hen at man forvalter etter uttalelsene til vilvettene i Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter : " syns inte, fins inte ", sier han oppgitt.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.