Forfatterne av innlegget har liten tro på realisering av flyplassprosjektet på Hauan.
Leserbrev

Hauan –  et risikabelt pengesluk i investorenes fang

– Rana-ordføreren har ikke oppfattet at 12 av de 18 kommunene på Helgeland og 50 politiske lokallag sør for Korgfjellet har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker noen storflyplass i Rana.


Den 5.februar gav Samferdselsdepartementet PLU tillatelse til å innhente anbud for å bygge storflyplass på Hauan. Samtidig presiserte samferdselsminister Jon Georg Dale at dette gjøres for egen regning og risiko, og Statens del av finansieringen ligger i den andre delen av Nasjonal Transportplan som begynner i 2024. 

PLU-sjef Henrik Johansen er overlykkelig, og ordfører Geir Waage uttaler til Rana Blad 6.februar at dette er en stor dag, ikke bare for Rana, men for hele Helgeland. Hele Helgeland ? Rana-ordføreren har ikke oppfattet at 12 av de 18 kommunene på

Helgeland og 50 politiske lokallag sør for Korgfjellet har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker noen storflyplass i Rana.

Politiske realiteter
Den 19.juni 2017 fattet Stortinget to vedtak om flyplasser på Helgeland:

1) Som del av Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 er ny lufthavn i Rana ført opp i planperioden 2024-2029, uten prioritet. Prosjektet har ei kostnadsramme på 2,09 milliarder kr. Regjeringen vil bidra med 1,47 milliarder kr, men det statlige bidraget forutsetter et lokalt bidrag opp mot 600 mill.kr. (NTP, s.117) Legg merke til formuleringen «lokalt bidrag», altså ikke lokal forskottering. Det betyr at de 600 millionene fra Rana kommune og private investorer ikke skal tilbakebetales. Staten tar heller ikke ansvaret for overskridelser hvis prisen blir mer enn 2,09 milliarder kr (2017-kroner).

2) Følgende merknad fra Transport-og kommunikasjonskomiteen ble også vedtatt av Stortinget:   «I forbindelse med utbyggingen av Hauan understreker komiteen at lufthavnene i de resterende regionsentrene på Helgeland opprettholdes. Dette gjelder blant annet lufthavnen på Kjærstad i Mosjøen og Stokka i Sandnessjøen.»

Med andre ord: Hvis Hauan bygges, kommer denne flyplassen i tillegg til flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen, som opprettholdes i tråd med Stortingets vedtak. 

Økonomiske realiteter                                                                                                                              I  NTP-en står det i klartekst at ny lufthavn i Mo i Rana ikke blir bedriftsøkonomisk lønnsom. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet leverte Urbanet Analyse i 2015 en utredning der ett alternativ er åpning av Hauan-flyplassen i 2025 uten nedleggelse av de øvrige flyplassene. Om dette alternativet skriver Urbanet Analyse: «Avinors driftsresultat forverrer seg betydelig i 2025 som en direkte konsekvens av åpningen av Hauan lufthavn, ...» (Hovedrapporten, s.86)  Stortinget har vedtatt at de øvrige flyplassene SKAL bestå. Private investorer og Rana kommune er dermed kjent med at dette blir en storflyplass med for få passasjerer og dårlig inntjening.

Ikke kontaktet Avinor
I et notat til Samferdselsdepartementet, datert 17.02.2017, skriver Styret i Avinor at de legger til grunn av Mosjøen Lufthavn legges ned hvis Hauan bygges. Denne forutsetningen har altså Stortinget sagt klart nei til, - et stortingsvedtak som er helt i tråd med hva et flertall av kommuner og politiske lokallag på Helgeland har gitt skriftlig uttrykk for i brev til myndighetene. I notatet anslår Avinor-styret prisen til 3 milliarder kr med antatt byggestart i 2023. 

Avisa «Helgelendingen» hadde 6.februar et intervju med Avinorsjef Dag Falk-Petersen. På spørsmål om det er aktuelt for Avinor å drifte flyplassen på Hauan svarte han: « Det har jeg ingen kommentarer til. Vi har ikke fått noen forespørsel om dette. Vi er ikke spurt om noe som helst.» - Avinor har altså ikke påtatt seg hverken prosjektering eller drift av storflyplass på Hauan. Det har vi full forståelse for.

Økonomisk risiko i praksis
Det er åpenbart ikke uten grunn at statsråden har presisert at innhenting av anbud skjer for egen regning og risiko. Stortinget har tatt Hauan inn i NTP som en del av planen for perioden 2024-2029, uten vedtak om finansiering. Skal PLU, Rana kommune og private investorer ta opp lån på 2 milliarder kr for å framskynde bygging og eventuelt drive en privat flyplass som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom? Skal Rana kommune og investorene garantere for lånet, betale renter og 600 millioner kr som bidrag, i tillegg til eventuelle overskridelser ut over 2,09 milliarder kr ? Finnes det banker eller finanshus som våger å låne ut penger på slike vilkår ?

Hauan foran «Ny by-ny flyplass»?
Statsrådens klarsignal angående anbud er kommet som resultat av meget iherdig lobbyvirksomhet i regjerings-kontorene med tidligere stortingsrepresentaner Kenneth Svendsen og Ivar Kristiansen i spissen. Hensikten er snarlig byggestart på Hauan, uavhengig av kø-ordningen i NTP. Hva med «Ny by-ny flyplass» i Bodø? Kan Hauan komme foran i køen, og hva vil det betyr for finansieringen av «Ny by-ny flyplass»? Hva vil en storflyplass på Hauan bety for trafikkgrunnlaget på den nye flyplassen i Bodø ? Her er det mye som ikke er avklart.

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.