Vi øker konkurransekraften, vi legger til rette for bedre økonomiske resultater, øker kjøpeutbyttet til medlemmene og ivaretar de ansattes interesser ved blant annet bedre pensjonsvilkår, sier styreleder Toril Valla i Coop Helgeland.

Går enstemmig inn for Coop-fusjon

Skrevet av Roger Marthinsen
02.07.2019 09:02

Sier årsmøtet ja blir Coop Helgeland til Coop Midt-Norge om et drøyt halvår. I avtalen ligger dobling av kjøpeutbyttet, økt sponsormiddel-pott til Helgeland og viseadministrerende direktør-stilling for Helgeland, plassert på Mo.

Rett før helgen gjorde styret i Coop Helgeland sin endelige vurdering av mulighetsstudiet og resultatet etter fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge:

Styret i Coop Helgeland er enstemmig i sin innstilling og at en dusjon med Coop Midt-Norge er best for kunder, ansatte og butikkene, og gir en meget konkurransedyktig Coop-virksomhet. Kjøpeutbyttet dobles og sponsormidler til Helgeland øker, fremgår det av en pressemelding.

Den enstemmige innstillingen fra styret, herunder de ansattes representanter i styret, blir nå oversendt Årsmøtet i Coop Helgeland.

Finansiell handlefrihet

Hvis årsmøtene i Coop Midt-Norge og Coop Helgeland i august tilslutter seg avtalen, blir det nye fusjonerte selskapet en realitet fra 1.kvartal 2020. Det nye Coop Midt-Norge, med Helgeland som egen medlemsregion, vil fra da bestå av 143 butikker, opp mot 3000 ansatte og serveringssteder på Helgeland og i Trøndelag.

– Et fusjonert samvirkelag vil ha en meget sterk finansiell posisjon, med stor handlefrihet til å investere i både eksisterende og nye butikker/eiendommer, fremgår det av pressemeldingen, der det videre heter at:

"Coop skal også styrke sin rolle som samfunnsaktør for øvrig: Samfunnsbevilgninger på Helgeland økes for å sikre økt synlighet og attraktivitet."

Dette innebærer økt pott til sponsing av idrett, kultur og annet på Helgeland, sett i forhold til det Coop Helgeland bruker i dag. 

Kjøpeutbytte og pensjon

Årsmøtet i Coop Helgeland skal behandle saken den 21. august. Årsmøtet har tidligere vært positiv til et mulighetsstudium av en fusjon med Midt-Norge, og støttet i vår styrets beslutning om å gå i fusjonsforhandlinger.

Forhandlingene er gjennomført med styreleder, styrets nestleder, ansatte-representant og adm. direktør fra hvert av selskapene. Enighet er oppnådd mellom forhandlingsutvalgene, og nå har altså styret i Coop Helgeland også sluttet seg til forhandlingsresultatet.

[annonse]
– Dette er en ny viktig milepæl i arbeidet for å styrke Coop på Helgeland. Vi øker konkurransekraften, vi legger til rette for bedre økonomiske resultater, øker kjøpeutbyttet til medlemmene og ivaretar de ansattes interesser ved blant annet bedre pensjonsvilkår, sier styreleder Toril Valla i Coop Helgeland.

Hun fremholder at de ansatte har vært godt involvert og informert, og at dialogen med Coop Midt-Norges styre og ledelse har vært konstruktiv og god over lengre tid.

Valla understeker at det i en fusjon som denne er berettiget at dagens Coop Helgeland-direktør tilbys post som en av to viseadministrerende direktører – og at Helgeland får nestleder-posten i styret i Coop Midt-Norge.

Krevende og konstruktivt

– Det er forhandlet profesjonelt og forretningsmessig, og som i andre forhandlinger har det vært krevende, ja. Men forhandlingene har pågått på en plattform av gjensidig tillit.

– Vi har hatt felles interesse av å ivareta kundene, medlemmene og ansatte, og prosessen er ført i en god og konstruktiv tone, sier styreleder Toril Valla.

Coop Helgelands forhandlingsutvalg har bestått av styreleder Toril Valla, nestleder Bjørn Audun Risøy, ansattevalgt styremedlem Fred Yngve Martinsen og adm. direktør Per B. Brochmann. Brochmann understreker at dette har vært en lang prosess – med tydelig mål.

– Gjennom omstilling og utvikling fra 2012 har vi oppnådd positive resultater. Men vi må videre; vi må møte økt konkurranse samt skape enda bedre resultater til å dekke fremtidige investeringer, økt kjøpeutbytte og styrke egenkapitalen. Coop Midt-Norge er en meget sterk og en meget god partner for at vi skal oppnå dette, sier Per B. Brochmann

Brochmann vil i det nye selskapet tre inn i en stilling som viseadministrerende direktør Helgeland. Stillingen blir fysisk plassert i Mo i Rana. Dette bekrefter både Per Brochmann og Toril Valla overfor Rana No, tirsdag morgen. 

Flere års prosess

Coop Helgeland har utredet sin prosess med grunnlag i overordnede føringer fra Coop i Norge; færre og mer robuste samvirkelag vil styrke Coop som helhet og bidra til styrket konkurranseevne og bedre lønnsomhet.

Høsten 2017 forespurte Coop Helgeland både Coop Nord og Coop Midt-Norge om å gjøre en grov konsekvensanalyse av en mulig fusjon. Det var kun Coop Midt-Norge som responderte positivt på denne henvendelsen. Årsmøtet har løpende blitt orientert i saken, og alle beslutninger er forankret i Årsmøtet underveis.

I 2018 ble det gjennomført et grundig mulighetsstudium/fusjonsutredning med Coop Midt-Norge, og i vår ble det gjennomført fusjonsforhandlinger.

Hovedpunkter

Dette er noen hovedpunkter i det fremlagte forhandlingsresultatet:

  • Coop Helgeland blir en egen medlemsregion i Coop Midt-Norge, Region Helgeland. Årsmøtet i Coop Midt-Norge øker med 3 medlemstillitsvalgte og 2 ansatte-valgte fra Helgeland.
  • Coop Midt-Norges styre utvides med en medlemsvalgt og en ansatte-valgt fra Helgeland. Den medlemsvalgte vil bli nestleder i styret.
  • Det nye selskapet vil ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag til at kjøpeutbyttet forblir på 2 %, og er i strategisk plan 2019-2023 målsatt til 2 %. I dag har Coop Helgeland 1 % kjøpeutbytte.
  • Arbeidsoppgaver knyttet til fellesfunksjoner og adm. forhold vil i hovedsak bli utført ved forretningskontoret i Trondheim, men det fusjonerte selskapet vil ha et regionskontor i Mo i Rana med mange administrative stillinger.

Ledelse

Adm. direktør blir Torbjørn Skei, som i dag leder Coop Midt-Norge. Bjørn Vik-Mo fortsetter som viseadministrerende direktør Trøndelag, mens Per B. D. Brochmann trer inn i stillingen som viseadministrerende direktør Helgeland.

Det er enighet om at vilkår for ansatte skal samordnes slik at det er Coop Midt-Norges vilkår som skal legges til grunn for drøftinger og forhandlinger.

Det er et overordnet mål å unngå oppsigelser som følge av fusjonen.

I forhandlingene har Coop sin rolle som en synlig samfunnsaktør, vært eget tema, og her blir budsjettene fremover styrket for Helgeland. Styrt fra denne regionen, og bygd på en felles sponsorstrategi for det nye fusjonerte laget.