Utdanningsforbundet Nesna vil ikke akseptere at utdanningstilbudet på Nesna avvikles bare med et pennestrøk. Her fra en markering for bevaring av lærerutdanningen på Nesna, på Nesna i april. Foto: Hans Petter Sørensen

"Forslaget fra rektor om en nedleggelse av studiested Nesna og Sandnessjøen er uakseptabelt"

Skrevet av utdanningsforbundet nesna
04.06.2019 11:47

Nedleggelse av Nord universitet avd. Nesna og Sandnessjøen er uaktuelt

Den siste tiden har nyheten om at Nord universitet ønsker å legge ned studiested Nesna og Sandnessjøen spredd seg. Allerede i slutten av juni skal saken behandles av styret. Rapporten som ligger til grunn for forslaget ble klarert for høringsrunde av styret forrige uke, samtidig som det ble bedt om en grundigere utredning i saken. Dette er i strid med utredningsinstruksens formuleringer som krever velbegrunnede og gjennomtenkte beslutninger, og saksgang fra utredning frem til høring.

Forslaget fra rektor om en nedleggelse av studiested Nesna og Sandnessjøen er uakseptabelt og vi krever at Utdanningsforbundet Nordland og Utdanningsforbundet sentralt agerer og tar sterk avstand fra forslaget. (Dette kravet ble enstemmig vedtatt på fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Nordland (8. – 10. mai). Utdanningsforbundet Nordland har etter årsmøtet sendt denne resolusjonen videre oppover i systemet.)

Nesna har siden 1918 utdannet gode lærere. Gjennom 101 år har de bygd opp et dyktig og kompetent fagmiljø. Utdanningsforbundet kan ikke akseptere at dette avvikles bare med et pennestrøk. Nesna har alle forutsetninger som skal til for å lykkes med å utdanne lærere også i fremtiden. Nesna har flest søkere på samtlige lærerutdanninger (grunnskolelærere 1-7 og 5-10, og barnehagelærere). Nesna har de mest fornøyde studentene ifølge studiebarometeret, og Nesna har høyest karakterproduksjon (der vi også har høyere bruk av eksterne sensorer) av alle universitetets studiesteder. Disse momentene vitner om at det ligger en sannhet i det tidligere slagordet til Høgskolen i Nesna «Det ikke er størrelsen det kommer an på».

Helgeland er en region med 80.000 innbyggere. En region med mange små grender og øysamfunn, der avstandene er store. I den forbindelse er et tilbud om høyere utdanning en nødvendighet. Distriktene trenger alle kvalifiserte lærere og sykepleiere de kan få. Vi er i en situasjon der Nordland mangler 600 sykepleiere og Nord-Norge mangler 900 lærere. Da må det tas ansvar for å utdanne fagfolk til distriktene. Gjennom gode lokale studiemodeller har Nesna tilpasset utdanningsløpet både til firebarnsmoren fra Rødøy og eleven som kommer rett fra videregående.    

Rektor ved Nord universitet peker på økonomi som et punkt for nedleggelse på Nesna. Tidligere Høgskolen i Nesna ble drevet lønnsomt og gjorde at Nesna hadde med seg 130 millioner inn i fusjonen. I tillegg har forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø uttalt at Nord universitet har fått brev fra Kunnskapsdepartementet fordi de har hatt for mye penger på bok. Ifølge Kunnskapsdepartementet hadde Nord universitet 260 millioner kroner i ubrukte midler ved utgangen av 2018. Det er tydelig at økonomi ikke er et reelt argument i denne saken.

Å legge ned studiested Nesna og Sandnessjøen vil få enorme konsekvenser. Det vil få konsekvenser for de 100 ansatte, og deres familier, som er tilknyttet studiestedene. Dette er en usmakelig personalpolitikk, og en distriktspolitikk som ikke finnes fremtidsrettet eller bærekraftig.

 Nesna og Sandnessjøen utdanner lærere og sykepleiere. De har fylt et samfunnsoppdrag og tatt ansvar for at man har hatt god dekning av lærere og sykepleiere i hele Helgelandsregionen. Ved fusjonen ble det gitt løfter om at studiestedene og arbeidsplassene skulle bestå, og fusjonsplattformen er eksplisitt i formuleringen om at fusjonen foregikk mellom tre likeverdige institusjoner. Den allerede pågåtte nedtrappingen av tilbudet på Nesna vitner om et styre som ikke respekterer sin egen fusjonsplattform. En av forutsetningene for fusjonen er at universitetet skal tilby de store profesjonsutdanningene bredt i regionen. Bodø alene er ikke bredt i den regionen som Nord universitet skal dekke, og en nedleggelse av studiestedene på Nesna og Sandnessjøen vil være et svik mot universitetets samfunnsoppdrag og mot utdanningstilbudet på og rundt Helgeland. Dette bør ikke Utdanningsforbundet finne seg i!

 Det vil få konsekvenser for barnehagebarn, skoleelever, og pleietrengende på Helgeland. Statistikk viser at om lag sytti prosent av de som utdanner seg ved Nesna, forblir på Helgeland. For sykepleierutdanningen i Sandnessjøen viste en undersøkelse gjort av førsteamanuensis Jorun Hov i 2015 at hele 80 prosent av sykepleierstudentene ble på Helgeland. Dette er gode tall, og viser hvor stort behovet er for et regionalt tilbud innen lærer og sykepleierutdanningene. Fusjonsplattformen legger eksplisitt til grunn at universitetet skal videreutvikle rollen som regional og nasjonal samfunnsutvikler, og regionen som en viktig framtidig verdiskapningsregion. Dette er ikke forenlig med en nedleggelse av et av regionens best etablerte studiesteder og fremste aktører innen utdanning av lærere og sykepleiere!

 Prosessen Nord universitet nå driver frem må stoppes og Utdanningsforbundet må vise sin støtte til de medlemmer som dette rammer. Utdanningsforbundet må komme på banen for å være med i kampen mot nedleggelse av Helgeland som studieregion. Det er et ansvar som Utdanningsforbundet er med på å bære, i lys av det samfunnsmandatet som ligger på Utdanningsforbundet. Vi skal utdanne hele Norge, og da kreves kompetanse blant lærerne. Om man sentraliserer disse studiestedene, vil konsekvensene ramme alle ledd i utdanningsløpet og helsesektoren. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.