Foto: Lars Husby
DEBATT

"Dommen fra Høyesterett viser at anlegget ikke har gyldig konsesjon, noe OED må erkjenne og ta konsekvensene av"

Fosen Vinds anlegg på Roan og Storheia må fjernes etter dommen i Høyesterett, skriver Marino J. Ask og Christina Fjeldavli i dette åpne brevet til til den nye olje- og energiministeren, Marte Mjøs Persen.


----------

Dette er et debattinnlegg som ikke er av Vefsn No. Meninger i teksten er skribentenes egne.   

----------

Som Olje- og energidepartementet (OED) er kjent med, er vindkraftverkene i Roan og på  Storheia, som inngår i Fosen-anlegget, begge lovstridige. Konsesjonene er ugyldige fordi de strider mot urfolks rettigheter. Dette ble kunngjort mandag 11. oktober, av Høyesterett i  storkammer. Elleve høyesterettsdommere stiller seg bak den enstemmige dommen som gjør  det klart at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) ble brutt da Fosen Vind ødela senvinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.  

Også i Frostating lagmannsrett, i fjor, ble det slått fast at Storheia og Haraheia (Roan) «i  praksis har gått tapt som senvinterbeiteområder for reindriften». Lagmannsretten mente at  «tapet ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder». Reindriften ble derfor pålagt å gå over til en type vinterfôring som det ikke er tradisjon for.  Fosen Vind skulle dekke kostnadene. Frostating lagmannsrett mente at dette opplegget «under  en viss tvil» ikke ville krenke retten til å utøve samisk kultur. «Erstatning for kostnader til  vinterfôring vil ikke hindre krenkelse», er imidlertid Høyesteretts konklusjon. «Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen», står det i punkt 4 i anleggskonsesjonene for både Roan og Storheia. Dommen  fra Høyesterett viser at anlegget ikke har gyldig konsesjon, noe OED må erkjenne og ta  konsekvensene av. 

(Fortsetter under bildet)

Foto: Lars Husby

At Fosen Vinds interesser skulle kollidere med reindriftens interesser er på ingen måte  overraskende. Verken Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) eller Olje- og  energidepartementet har nektet for dette, men har fastholdt en påstand om at «fordelene er  større enn ulempene». Man har veid utbyggers interesser opp mot reindriftens interesser.  Videre har man vist til et såkalt «grønt skifte» og et fremtidig økt energibehov som skal kunne  legitimere utbyggingene. «Ordlyden i artikkel 27 åpner i utgangspunktet ikke for at statene  kan foreta en interesseavveining mellom urfolks rettigheter og andre legitime formål», blir det  presisert i dommen. Det er ingenting i FNs artikkel som «tyder på at statene kan innvilges en  skjønnsmargin». Rettighetene fremstår derfor «som absolutte»: «In those States in which  ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not  be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own  culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language». 

Ifølge Høyesterett må SP artikkel 27 forstås i sammenheng med Grunnlovens paragraf 108,  som pålegger de statlige myndighetene «å legge forholdene til rette for at den samiske  folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Det er på det rene  at norske myndigheter ikke har lagt forholdene til rette slik Grunnloven krever i Fosen-saken.  Ifølge NRK har OED, i dagene etter at dommen ble kunngjort, diskutert med Fosen Vind  hvordan man kan omgjøre konsesjonene slik at de blir gyldige. Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen  siida skal ikke ha blitt invitert og skal heller ikke ha blitt informert på forhånd (NRK,  19.10.21). Fremgangsmetoden har vekket sterke reaksjoner i både innenfor og utenfor landets  grenser.  

(Fortsetter under bildet)

Foto: Lars Husby

«Konsekvensene av utbyggingen på Fosen er store. Konsesjonen er kjent ugyldig av  Høyesterett. Slik jeg ser det, kan man ikke konsekvensutrede seg vekk fra følgene av  utbyggingen som er gjort», sier påtroppende sametingspresident Silje Karine Muotka. Styret i  La Naturen Leve støtter Muotkas syn. Nå som Høyesterett har fastslått at samiske rettigheter  er absolutte, og ikke kan skyves til side når de kommer i konflikt med storsamfunnets krav,  forventer vi at vindkraftverkene i Roan og Storheia demonteres og fjernes. «Ved nedleggelse  skal konsesjonær fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette  er mulig, jamfør energilovforskriften § 3-4 d.», ifølge punkt 17 i anleggskonsesjonen til Roan  vindkraftanlegg, og punkt 18 for Storheia vindkraftanlegg.  

Vi ber om et møte med olje- og energiminister Marte Mjøs Persen for å diskutere både Fosen saken og andre vindkraftsaker som på ulike måter kommer i konflikt med urfolks rettigheter  og annen lovgivning.  

 

Marino J. Ask, styreleder i La Naturen Leve  

Christina Fjeldavli, styremedlem i La Naturen Leve 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.