Karianne B Bråthen. Foto: Martin Losvik
DEBATT

"Dette budsjettet er virkelig for folk flest"

– Budsjettet reverserer en rekke av Høyres usosiale kutt, skriver Nordland Aps Karianne B. Bråthen.


Et rettferdig budsjett for grønne jobber i hele Nordland

Dette er det grønneste og mest rettferdige budsjettet Norge har sett på åtte år. Budsjettenigheten mellom Ap, Sp og SV vil skape flere nye jobber, bygge ut velferden i hele landet og kutte i klimagassutslipp.

Jeg er glad for at regjeringen har ambisiøse mål om å redusere norske utslipp, samtidig som klimapolitikken skal være rettferdig og bidra til å skape jobber i hele landet. Budsjettforliket innebærer økte bevilgninger til blant annet hydrogen, grønn skipsfart, Klimasatsordningen, grønn forskning og Bionova. 

Som næringspolitiker fra Nordland fylke er jeg særlig glad for:

 • Det er enighet om å foreslå 50 mill. kroner i bevilgning til Klimasatsordningen for å bidra til klimarelaterte prosjekter i kommuner og fylkeskommuner.
 • Det er enighet om å foreslå 40 mill. kroner i bevilgning til havner og farleder i Nordland-Troms og Finnmark.
 • Det er enighet om å foreslå 40 mill. kroner i bevilgning til tilskudd til testfasiliteter i distriktene under Siva. 
 • Det er enighet om å foreslå 10 mill. kroner til å styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i norsk jordbruk.
 • Det er enighet om å foreslå 3,4 mill. kroner i bevilgning til opprydding av sjøbunn i Bugøynes (Finnmark). 
 • Det er enighet om å foreslå 1,8 mill. kroner i bevilgning til subsidier til frakt av fisk (føringstilskudd).
 • Det er inngått en avtale med jordbruket om å kompensere kostnadsøkningen på 754 mill. kroner knyttet til ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer.
 • Regjeringen foreslår 490 mill. kroner til reduserte ferjetakster på riks- og fylkesveinettet. Med regjeringens forslag legges det til rette for at ferjetakstene på riks- og fylkesveinettet kan reduseres med 30 pst. for de reisende i 2022, sammenlignet med billettpriser som gjaldt 1. januar 2021.
 • Regjeringen foreslår å øke investeringsvirkemidlene i jordbruket med 200 mill. kroner knyttet til modernisering av produksjonsanleggene og overgangen til løsdrift for all storfeproduksjon. 
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 100 mill. kroner i økt bredbåndstilskudd. Tilskuddet går til bredbåndsutbygging i geografiske områder der hvor det ikke er tilstrekkelig kommersielt grunnlag for investeringer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 100 mill. kroner til bærekraftig og klimatilpasset regional- og distriktsutvikling. Midlene skal forvaltes av Innovasjon Norge, og skal rettes mot større investeringsprosjekter.
 • Regjeringen foreslår 100 mill. kroner til etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbil i distriktene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 60 mill. kroner til NVEs arbeid med å forsere sikringstiltak mot flom og skred i regionene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 mill. kroner til å styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i norsk jordbruk.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til subsidier til transport av fisk, føringstilskuddet, med 3 mill. kroner. 
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til restaurering av myr med 20 mill. kroner.
Alle disse punktene vil bidra til at vi i Nordland kan ta ut et større potensiale innen næringspolitikken.

Skatte- og avgiftsendringer som kommer distriktene til gode i tillegg:

 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. ble økt til 93.000 kroner, og det maksimale fradraget ble økt til 195.000 kroner. Beløpsgrensene i reindriftsfradraget ble økt tilsvarende som for jordbruksfradraget.
 • Fiskerfradraget ble økt til 154.000 kroner.
 • Det særskilte fradraget for sjøfolk ble økt fra 80.000 kroner til 83.000 kroner.
 • Det innføres én sats i reisefradraget (1,65 kr/km), og bunnbeløpet reduseres fra 23.900 kroner i 2021 til 14.000 kroner i 2022.
Det utgjør en samlet lettelse på 800 mill. kroner påløpt sammenlignet med referansesystemet. Det blir enklere å bo mindre sentralt enn en jobber.

I tillegg til det som har betydning for næringslivet i Nordland, er dette budsjettet virkelig for folk flest. Budsjettet reverserer en rekke av Høyres usosiale kutt. Vi får på plass feriepenger på dagpenger, Solberg-regjeringens forslag om å avkorte uføres fribeløp reverseres og barnetillegget for uføre gjenopprettes. Det bevilges også mer penger til brillestøtte, gratis kjernetid i SFO for 1. klassinger og billigere tannhelse.

**

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.