Foto: Presse

"Det viktigste for oss er at vi får ett sykehus plassert sør for Korgfjellet"

Skrevet av Bjørn Larsen, Vefsn FrP
06.12.2019 15:07

DEBATT: – Både legespesialister og jordmødre har aktivt advart mot å dele Helgelandssykehuset i to akuttsykehus og frykter at dette blir ei rein pasientfelle. Det kan vi bare ikke godta, skriver Bjørn Larsen (FrP).

Det var rett og slett rørende for en helgelandspatriot å være vitne til den bunnsolide
enigheten mellom 12 kommuner på Helgeland under styreseminaret i Helse Nord torsdag. På direkte spørsmål fra Helse Nords styreleder Renate Larsen, om enighetene strekker seg til et sykehus plassert et annet sted på aksen Mosjøen-Sandnessjøen, kan det være på sin plass å sitere Vefsn-ordføre Berit Hundåla: «Vi støtter styret i Helgelandssykehuset sin avgjørelse, med en protokolltilførsel som peker på Mosjøen/Holandsvika som alternativ. Det viktigste for oss er at vi får ett sykehus plassert sør for Korgfjellet, slik at det gir et best mulig tilbud til alle på Helgeland». Også Alstahaugs ordfører Peter Talseth og Granes ordfører Ellen Schjølberg, bekreftet denne enigheten på styreleder Larsen sitt spørsmål. Torsdagens møte gjør meg styrket i troen på at Helse Nord vedtar den løsningen som sikrer innbyggerne i regionen det aller beste sykehustilbudet.

Den 11. desember skal administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, legge frem sin innstilling til styret, som den 18. desember skal komme med sin avgjørelse rundt framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Oppdraget er å finne den optimale løsningen på hvordan man sikrer hele befolkningen på Helgeland de absolutt beste helsetjenestene. Veien mot målet har vært både kronglete og lang, nå gjenstår kun sluttspurten.

Akuttsykehus for å berge livet til befolkningen

Ved akutte hendelser er det kvaliteten på prehospital tjenestene og tiden det tar å frakte pasienter til et akuttsykehus som er avgjørende for liv og helse. Vi må gå ut fra at Helgelandssykehuset følger den teknologiske utviklingen og nasjonale føringer i de
prehospital tjenestene, slik at dette er på et forventet høyt nivå.  Kompetansen ved akuttsykehuset er avgjørende for om pasientene kan få den behandlingen som er nødvendig. Fagmiljøene er samstemte i at dette kan kun opparbeides ved å opprette
ett felles sykehus for hele Helgeland. Både legespesialister og jordmødre har aktivt advart mot å dele Helgelandssykehuset i to akuttsykehus og frykter at dette blir ei rein pasientfelle. Det kan vi bare ikke godta.

Det neste momentet er tidsfaktoren som er noe av det mest avgjørende for å redde liv i
akutte situasjoner. Her er det selvsagt viktig å se på raskest mulig transporttid for hele
Helgelands befolkning. Vurderingene rundt dette er blant annet gjort av den eksterne
ressursgruppa nedsatt av Helgelandssykehuset. Ressursgruppas konklusjon peker på at det er kortest transporttid for størstedelen av befolkningen, til et sykehus på Nyland i Vefsn. Tilgjengelighet for ambulansebil, båt, helikopter og fly må også regnes inn i ligningen sammen med værmessige forhold. Ta nå også med mulighetene for transport med jernbane, og det er et område som peker seg ganske klart ut – området Tovåsen-Nyland.

Ansatte og rekruttering i interimsperioden

I den eksterne ressursgruppa rapport slås det fast at lokalisering av et stort akuttsykehus vil påvirke bystørrelse og arbeidsmarked i framtida. Vi snakker tross alt om et sykehus som blir en betydelig arbeidsplass. Gruppa innrømmer i tillegg at det er vanskelig å vurdere hvilke av de tre aktuelle byene som i størst grad bidrar til rekruttering. Vi ser nå at sykehuset i Rana har slitt mest av de tre eksisterende med å rekruttere spesialister, mens sammenlignbare stillinger i Mosjøen og Sandnessjøen lokker flere søkere.

Av de store kommunene på Helgeland, er Rana den eneste som sliter med å fylle
fastlegestillingene i sin kommune. Den 22. november kunne man lese i Rana Blad at 9000 ranværinger kan bli stående uten fastlege ved årsskiftet. De skriver videre at det ser ut til at dette problemet bare øker i fra september neste år.

Det som imidlertid er på det rene er at uansett hvor sykehuset bygges, blir det økt pendling for ansatte ved det nye sykehuset. Med den massive E6-utbyggingen blir reiseavstandene på Helgeland stadig kortere og det er naturlig å se store deler av regionen som et felles arbeidsmarked. Reiseavstanden mellom Mosjøen og Sandnessjøen er i dag rundt 45 minutter. Til Tovåsen er det 30 minutter fra Mosjøen og fra Sandnessjøen til en lokalisering på Nyland er det rundt 40 minutters kjøring med bil. En optimal plassering av ett felles sykehus vil gi ca. 80 prosent av befolkningen tilgang på sykehuset innen «den gylne timen».

Etter byggingen av Toventunnelen ser vi merkbart økning av pendlingen mellom Ytre og Indre Helgeland, og det er naturlig at denne vil bli vesentlig større ved at det bygges et stort akuttsykehus i området rundt tunnelen. Med gode tog- og veiforbindelser mellom Mo i Rana og Mosjøen vil det i framtida være uproblematisk også for ansatte ved Rana sykehus å pendle til det nye akuttsykehuset sør for Korgfjellet. Det må være et gode.

Det er også et vektig argument at et nybygg utenfor eksisterende sykehusbygg vil gi
betydelig mindre støy og utfordringer i byggeperioden. Dagens ansatte kan fortsette i sine stillinger i påvente av at det nye sykehuset bygges. Dette vil være et avgjørende moment for å klare å beholde all den gode kompetansen som allerede er bygd opp i
Helgelandssykehuset.

Miljøaspektet

[annonse]
I transportberegningene for ei framtidig sykehusløsning på Helgeland er det beregnet et tyngdepunkt som teoretisk sett er den beste for å minimalisere transportarbeidet for samfunnet. I rapporten som er utarbeidet av Multiconsult, slås det behørig fast at
trafikktyngdepunktet har en beregnet lokalisering ved E6, øst for tunnelåpningen på
Toventunnelen. I et miljøperspektiv er det selvsagt ønskelig å minimere den totale
trafikkbelastningen inn til ett felles sykehus på Helgeland. Dette gjøres klart best ved å legge et nytt sykehus til området i Holandsvika.

Økonomisk bæreevne

Fra Rana har det gjentatte ganger vært hevdet at det ikke er økonomisk bæreevne for ett felles sykehus på Helgeland. Dette ble behørig avvist av økonomidirektør i Helse Nord, Erik Arne Hansen, under styreseminaret i Bodø 5. desember 2019. Uansett hvor mange ganger Rana-ordfører Geir Waage gjentar sitt mantra om manglende økonomisk bæreevne, blir det ikke en vedtatt sannhet. Helse Nord sitter på sine tall og lar seg heldigvis ikke affisere av den søkte retorikken fra verken Waage eller Jan Erik Furunes.

Faglige innspill i prosessen

I en stor og viktig prosess som dette er det maktpåliggende å lytte til fagmiljøene. Det er de som kjenner på kroppen hvordan man best ivaretar pasientene. Ingen ønsker å jobbe i et fagmiljø der man ikke er trygg på at man har den nødvendige kompetansen til å gi den beste behandlingen. Det viser også det overveldende flertall av høringsuttalelser fra store og viktige miljøer i denne saken. Nordland legeforening, kommuneleger, uttalelser fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og jordmorforeningen er bare noen eksempler på fagmiljø som stiller seg bak kravet fra 12 samlede kommuner på Helgeland – ett felles sykehus sentralt plassert på Helgeland!

Vi vil ha det beste

Ved å etablere et DMS i Brønnøysund, et i Rana og et sentralt plassert akuttsykehus på
Helgeland reduseres avstandsulempen for ytterkantene av regionen, samtidig som hele Helgeland får en akseptabel reisetid til sitt akuttsykehus der den nødvendige kompetansen befinner seg. Helseminister Bent Høie stilte følgende spørsmål i møte med Helgelandskommunene i Mosjøen 24. oktober: Hva er det nest beste alternativet?

Jeg vil svare og avslutte med å sitere en av legespesialistene i Sandnessjøen, da Åshild
Bruun-Gundersen og Jan Steinar Engeli Johansen fra helsefraksjonen til FrP besøkte alle sykehusene på Helgeland, og stilte det samme spørsmålet som Høie. De fikk følgende svar: Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det beste? Hvorfor skal vi på Helgeland avspises med den nest beste, eller tredje beste løsningen, når vi har en unik mulighet til å få på plass den som gagner innbyggerne i regionen best?

 

Bjørn Larsen - Helgelandspatriot og Fremskrittspartipolitiker

Les mer om:

Helgelandssykehuset
Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.