"Det er fullstendig uansvarlig å behandle et slikt forslag uten forutgående saksbehandling"

– Fylkestinget må vite de økonomiske konsekvensene av det man skal stemme over. Representantene bør vite hva annet som må reduseres av tjenester til Nordlands befolkning, skriver fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Fylkesordfører avviste å behandle ferjeforslag fra Høyre – noe annet ville vært uansvarlig

Fylkestinget i Nordland behandlet tirsdag denne uka en interpellasjon fra Høyre. Først litt om hva dette er: En interpellasjon er en del av politikernes spørreinstitutt, sammen med muntlige og skriftlige spørsmål. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, beskriver interpellasjoner som forhåndsinnmeldte og grunngitte spørsmål fra en representant, som besvares, og følges av en debatt. I Stortinget er det ikke anledning til å fremsette forslag som krever behandling i en interpellasjon. I reglementet til Nordland fylkesting gis det adgang til å fremme forslag til vedtak om oversendelse av interpellasjonen til fylkesrådet for vurdering og oppfølging. Videre står det at dersom det fremmes andre forslag til vedtak, gjelder regler for behandling av dette som en ny sak som ikke står på sakskartet.

I tillegg til egne reglement, er vi som fylkestingsrepresentanter selvsagt underlagt nasjonale lover. Forsvarlig saksbehandling beskrives både i kommuneloven og forvaltningsloven, og det er vårt felles ansvar å etterleve dette. Forvaltningsloven sier at forvaltningsorganet, i dette tilfellet fylkestinget, skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

KMD sier at et eventuelt forslag i en interpellasjon skal behandles som en ny sak. De begrunner dette med at det er forskjell på å stille et spørsmål – som en interpellasjon egentlig er, og det å fremme et forslag som krever avstemming og oppfølging. Departementet sier at dersom man skal stemme over en sak, kreves det at alle representantene setter seg inn i saken, og alle har stemmeplikt, ifølge kommuneloven. Hos oss i fylkestinget i Nordland har fylkesrådet ansvar for at saker som legges frem er forsvarlig utredet, og at saksbehandlingen gir et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

KMD sine vurderinger som jeg her viser til, er sendt til Høyres kommunestyregruppe i Narvik i november 2020, der det spørres nettopp etter hvordan man skal behandle interpellasjoner som inneholder forslag til vedtak.

Høyre foreslår i sin interpellasjon at billettprisen på samtlige ferjestrekninger på fylkesveier i Nordland halveres fra 1. mai i år. Det foreslås å finansiere dette ved bruk av disposisjonsfond. Det foreslås også at fylkesrådet utreder kostnadene ved å halvere billettprisene på hurtigbåt. Det ville vært naturlig at interpellant foreslo å oversende et slikt forslag til fylkesrådet for videre behandling, men det ble ikke gjort.

Jeg tenker ikke å gå videre inn i selve saken, det gjorde jeg heller ikke i min begrunnelse til fylkestinget. Det jeg må påpeke, er uansvarligheten i å skulle behandle et slikt forslag uten forutgående saksbehandling. Fylkestinget må vite de økonomiske konsekvensene av det man skal stemme over, representantene bør vite hva annet som må reduseres av tjenester til Nordlands befolkning for å finansiere denne reduksjonen i inntekt. Fylkesrådets nestleder forklarte hvordan fylkeskommunens disposisjonsfond er sparepenger med ulike formål – dekning for fremtidige pensjonskostnader, sikkerhet mot økte renter, og egenkapital til investeringer. Fylkeskommunen skal blant annet bygge to nye videregående skoler i Mosjøen og Narvik, da trenger vi egenkapital. Det er heller ikke bærekraftig å sette fondsmidler inn i drift.

Høyres forslag ville betydd et inntektskutt til fylkeskommunen i år på vel 63 millioner, og 95 millioner til neste år. Som fylkesordfører mener jeg, med referanse til gjeldene lovverk, at det er fullstendig uansvarlig å behandle et slikt forslag uten forutgående saksbehandling. Jeg antar at Høyres gruppeleder i sin tidligere rolle som fylkesråd for økonomi, også hadde ment at en saksutredning ville være nødvendig før man fattet vedtak i en slik sak.

Jeg tror ikke gravende journalister klarer å finne ordførere, fylkesordførere eller stortingspresidenter i dette landet som mener det er riktig å behandle en sak med en prislapp på 95 millioner uten forutgående saksbehandling, uansett partitilhøringhet.

For øvrig er jeg meget glad for at et flertall på Stortinget nå har bestemt seg for å gjøre det jeg mener er riktig, nemlig å redusere billettprisene for statens regning.

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.