Helse- og omsorgminister Bent Høie ber kommunene øve for å være forberedt på lokale smitteutbrudd. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Ber kommunene forberede seg på smitte-bølge

Skrevet av Roger Marthinsen
15.09.2020 18:20 - OPPDATERT 16.09.2020 06:02

Regjeringen gjør karantenereglene enklere, men strengere. Også personell i samfunnskritiske funksjoner må nå forholde seg til karantenereglene.

Dette kom frem under dagens pressekonferanse der regjeringen orienterte om korona-situasjonen.

Karantenereglene er endret flere ganger i tråd med smittesituasjonen. Det har også vært ulike regler for innreisekarantene og smittekarantene. Det gjør at karanteneregelverket kan oppleves som uoversiktlig og komplisert. Departementet har derfor forenklet og tydeliggjort karantenereglene. Reglene for innreisekarantene og smittekarantene samles i én felles bestemmelse. Kravene for dem som skal være i karantene gjøres identiske, og samles i én felles bestemmelse.

– Det var behov for å forenkle og forbedre karanteneregelverket. Det skal gjøre det enda lettere for privatpersoner, arbeidstakere og arbeidsgivere å følge karantenereglene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En konsekvens av at reglene blir enklere, er at innreisekarantenen blir strengere.

Det gjøres noen viktige endringer i unntakene fra karantenereglene. Endringene trer i kraft straks: 

  • Så lenge arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre. Personell i slike funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
  • Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige utvides til også å gjelde for Finland.
  • Bestemmelsen strammes inn slik at den kun gjelder pendlere som også får krav om testing hver syvende dag. Arbeidsreisende som kommer i enkelttilfeller eller mer sporadisk må følge testregime med to tester som gjelder for resten av EØS.
    Flypersonell som har vært i land og områder med karanteneplikt må i dag i innreisekarantene. Dette endres ved at det gis ett nytt unntak fra innreisekarantene for flypersonell. For flypersonell som forlater flyet på jobb i røde land, stilles det krav om testing minst hver syvende dag for å få unntak fra innreisekarantene.
– Kommunene gjør en imponerende innsats med å bekjempe koronaviruset. Selv om det jobbes intenst med å utvikle en vaksine, vil vi stå i dette over tid. Kommunene må derfor bygge opp kapasiteten slik at de raskt kan håndtere lokale smitteutbrudd. De må opprettholde denne beredskapen i første omgang fram til sommeren 2021, sier Bent Høie. 

 
Kommunenes arbeid med testing, smittesporing, isolering og karantene er avgjørende for å håndtere koronapandemien. Kommunene må kunne teste inntil 5 prosent av befolkningen per uke.

– For å nå dette målet må kommunene rekruttere eget personell. Kommunene kan ikke vente til de er i samme situasjon som Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad før de gjør dette. Når du har et lokalt smitteutbrudd, har du ikke tid og kapasitet til å hverken rekruttere eller trene opp nytt personell, sier Høie.

Det er ikke nødvendig at alle oppgavene knyttet til testing og smittesporing utføres av helsepersonell. Helsedirektoratet har klargjort at andre enn autorisert helsepersonell kan jobbe med testing og sporing under ledelse av helsepersonell.

[annonse]
Tilbudet til utsatte barn og unge og andre sårbare grupper må vernes. Det innebærer at helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten ikke skal brukes i arbeid med testing og smittesporing.

Testing, smittesporing, isolering og karantene er oppgaver som kommunene normalt ikke utfører til daglig. Noen kommuner kan ha behov for opplæring og veiledning. Folkehelseinstituttet er i ferd med å bygge opp et nasjonalt smittesporingsteam, som blant annet skal bistå kommunene i deres arbeid. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet et kurs i smittesporing. Kommuner som ikke har hatt lokale utbrudd bør gjennomføre beredskapsøvelser. Kommuner som har hatt lokale utbrudd, bør evaluere håndteringen sin og dele erfaringene med andre.

– Nå er det Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad som er hardest rammet. Neste uke kan det være andre, sier Høie.

Regjeringen skal dekke kommunesektorens kostnader ved testing, smittesporing, isolering og karantene. For å få bedre kunnskap om de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene. Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd.

Under pressekonferansen kom det også frem at regjeringen legger til rette for fleksible ordninger, dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.
– Foreldre skal slippe å bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp når de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager. Vi følger situasjonen forløpende og er forberedt på å gjøre raske endringer i reglene dersom det er behov for det, uttalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Denne kvoten må brukes opp først. Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager. 

– Samtidig er det viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i den situasjonen vi er i nå. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det, sier arbeids- og sosialministeren.  

Dersom kvoten er brukt opp gjelder følgende: be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.  

Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager: 

  • 10 dager per forelder per kalenderår 
  • Mer enn to barn: 15 dager per forelder 
  • Hver forelder får 10 dager ekstra for sykt/funksjonshemmet barn med økt risiko for fravær  
  • Den som er alene om omsorgen får dobbel kvote 
Omsorgsdagene skal dekke fravær fra jobb når barn eller barnepasser er syk. I forbindelse med koronapandemien skal omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stenginger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon. 
Foreldre kan overføre omsorgspengedager seg imellom dersom skolen eller barnehagen er stengt. 

Foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med kan få omsorgspenger ut over kvoten. Behovet må bekreftes av lege. 

LES OGSÅ: