"Å gi voksne en mulighet til å ta utdanning på videregående-nivå er viktig"

Skrevet av HILD-MARIT OLSEN, AP, FYLKESRÅD FOR UTDANNING
04.02.2019 17:00 - OPPDATERT 05.02.2019 07:03

KRONIKK::

 


Satser på voksnes lærling

Videregående opplæring for voksne i Nordland har vært tema for flere avisartikler og leserinnlegg de siste dagene. Interesse og engasjement for denne særs viktige saken er bra! De er i behov for å komme med noen presiseringer fra fylkeskommunen i sakens anledning. For det første: Nordland satser seriøst på opplæring av voksne! Å gi voksne en mulighet til å ta utdanning på videregående-nivå er viktig både for den enkelte og for Nordland. Opplæringsloven sikrer også den enkelte rett til det.
 
Behandler voksne som voksne
Et enstemmig fylkesting gikk i desember i fjor inn for en endring i inntaksforskriften, som innebærer at voksne (fra det året de fyller 25 år), ikke skal søke inntak til vanlige videregående skoler, men skal søke videregående opplæring for voksne. Disse voksne kunne tidligere få ledige skoleplasser etter inntaket av elever med ungdomsrett. Endringen trer i kraft f.o.m. høst 2019. Enkelte har forstått det slik at fylkeskommunen dermed stenger dørene for utdanning for voksne på videregående skoles nivå i Nordland. Det motsatte er tilfelle. Opplæringsloven sier at opplæringen for voksne «skal tilpasses den enkeltes behov». Det er akkurat det vi gjør. Voksne over 25 har andre behov enn 16-åringer. Ved å blande så forskjellige aldersgrupperi samme klasse, kan det gå ut over læringsmiljøet. Vi skal behandle voksne, som akkurat det; voksne. Derfor satser vi på en pedagogisk tilpasset opplæring for voksne.

Gjennom Nettskolen i Nordland har vi utviklet et svært fleksibelt og brukervennlig tilbud for personer som har behov for opplæring og som samtidig er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet. Tilbudet omfatter flere fellesfag og programfag på videregående nivå.

Vi anerkjenner behovet som flere minoritetsspråklige har til andre tilbud enn Nettskolen. Nordland deltar derfor i flere prosjekt i samarbeid med andre aktører, slik som det nasjonale forsøket med modulbasert yrkesfagopplæring. Vi planlegger i tillegg å sette i gang stedbaserte tilbud for voksne i løpet av høsten, basert på arbeidslivets behov ute i regionene. Den nye ordningen «fagbrev på jobb» er også et viktig tilskudd til viften av tilbud til voksne.

Bedre voksenopplæring

Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring har rett til opplæring og til å få vurdert sin realkompetanse. Videregående opplæring for voksne skal tilpasses den enkelte, være fleksibel og skal kunne kombineres med arbeid og omsorgsoppgaver. Opplæringstilbudet til voksne skal bygge på individuell karriereveiledning og den enkeltes realkompetanse.Noen voksne mangler bare enkeltfag for å fullføre sin opplæringa, mens andre har mer omfattende behov for å få studiekompetanse eller et fag-/svennebrev.

Å bygge opplæringen ut fra realkompetansen er for de fleste bedre enn å må gå gjennom et fullt treårig løp med fag og emner som ikke passer i planlagt utdanningsløp. Voksne som følger dette opplegget kan komme fortere ut i jobb enn de som går det sedvanlige løpet. Denne måten å organisere undervisningen på er god og rasjonell både for samfunnet og den enkelte elev.

Endringen i inntaksforskriften øker samtidig sjansen for at flere unge under 25 uten ungdomsrett kan få plass i ordinær videregående skole. Tidligere har de i stor grad blitt utkonkurrert av godt voksne søkere. Dermed får vi samlet ungdommene med sine jevnaldrende.  

Raske endringer og økt digitalisering i arbeidslivet utfordrer dagens opplæringsmodeller for voksne som i dag tilbys av fylkeskommunen. Digitalisering innebærer at arbeidsoppgavene endres i alle yrker og digital kompetanse vil være sentralt for å sikre seg jobb. Nordland fylkeskommune vil i samarbeid med arbeidslivet utvikle flere tilbud som gir den enkelte mulighet til å styrke sine digitale ferdigheter.

Krav til omstilling gjelder personer på alle utdanningsnivå. Voksne uten fullført videregående opplæring, med svake språkkunnskaper eller grunnleggende ferdigheter er imidlertid særlig sårbare i et arbeidsliv med rask teknologiutvikling. Det er derfor avgjørende at vi får til et fellesløft for kompetanse. Nettopp for å hindre utenforskap, ulikhet og utrygghet!

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.