75 mill. kroner til eier-kommunene

Skrevet av Roger Marthinsen
26.03.2020 15:49 - OPPDATERT 27.03.2020 06:00

Helgeland Kraft har lagt frem et resultat på 287 millioner kroner. Det kommer også eier-kommunene til gode.

Se oversikt over hvor mye hver kommune får, nederst

Det endelige årsresultat for 2019 for konsernet Helgeland Kraft endte på 287 millioner kroner, etter skatt. Dette er en resultatforbedring på 20 millioner kroner, sammenlignet med 2018.

Styret har foreslått et utbytte til eierkommunene for 2019 på til sammen 75 millioner kroner. Ved fastsettelse av utbytte har styret lagt vekt på konsernets samlede kapitalbehov, og herunder et krevende makroøkonomisk bilde som følge av koronavirusutbruddet og svært svake kraftprisutsikter fremover.

For Vefsn kommune, som har nest største eierandel med 18,3 prosent av Helgeland kraft, betyr det et eierutbytte på 13.725.000,- kroner. Rana kommune, som er største eier med en andel på 26,8 prosent, ender på 20,1 mill. kroner. Alstahaug, som er tredje største eier med 10,1 prosent, kan bokføre 7.575.00,- kroner. Leirfjord, som sitter på 3,2 prosent, får 2,4 mill, mens både Grane og Hattfjelldal, som begge har en andel på 2,5 prosent, begge kan notere seg for 1.875.000,- kroner.

Det vil i tillegg i tråd med gjeldende avtaler bli utbetalt til sammen rundt 26 millioner kroner i renter og avdrag på ansvarlig lån til eierkommunene i 2020.

I forhold til foreløpig årsresultat er inntekter fra tilknyttede selskaper økt med 1,6 millioner kroner, og skattekostnaden er økt med 8,2 millioner kroner.

– Endelig årsresultat etter skatt er som følge av dette 8 millioner kroner lavere enn tidligere rapportert den 20. februar 2020. Det er fortsatt et godt resultat som vi er meget godt fornøyd med, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Styret behandlet endelig årsregnskap i et møte i dag, 26. mars, og regnskapet legges fram for beslutning i ordinær generalforsamling som i utgangspunktet skal finne sted den 29. april. Det tas her forbehold om flytting av generalforsamlingen dersom forhold rundt situasjonen knyttet til koronavirus-utbruddet tilsier at det blir nødvendig.

– Koronavirusutbruddet har betydning for vår operative virksomhet. Helgeland Kraft har som en betydelig samfunnskritisk aktør derfor rettet stor oppmerksomhet mot våre beredskaps- og kontinuitetsplaner, og beredskapsledelse er etablert. Å sørge for at driften av våre vannkraftverk og at stabil drift i strømnettet opprettholdes, har svært høy prioritet. Vi gjør også en rekke tiltak for å begrense smittefare internt blant våre medarbeidere, samtidig som vi forsøker å være så godt til stede som mulig overfor våre kunder i denne krevende situasjonen. Samlet legges det ned et stort arbeid for sikre forsvarlig drift i hele konsernet, og det rettes en stor takk til alle våre ansatte for deres positivitet og bidrag til dette arbeidet, sier Eivind Mikalsen.

Så snart effektene av koronakrisen avtar vil oppmerksomheten igjen rettes mot tilpasning til nye krav, kontinuerlig forbedring og videreutvikling av driften i hele konsernet. Oppgaven framover blir å finne gode løsninger som kan bidra til å styrke framtidig konkurransekraft og verdiskaping ytterligere.

– De økonomiske effektene av koronakrisen og et svakt kraftmarked er foreløpig krevende å tallfeste, siden også varigheten av krisen er usikker. Foreløpige prognoser tilsier at konsernet for 2020 forventer opp mot en halvering av driftsresultatet sammenlignet med 2019, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Så mye vil de 14 eierkommunene få i utbytte (forutsatt 30 prosent utbytte og et godkjent res. på 258 mill. etter skatt): 

Så mye vil de 14 eierkommunene få i utbytte, forutsatt at generalforsamlingen vedtar styrets vedtak om å utbetale 75 mill. til eierkommunene: 

  Andel % Utbytte
Rana 26,8 20.100.000
Vefsn 18,3 13.725.000
Alstahaug 10,1 7.575.000
Brønnøysund 9,6 7.200.000
Hemnes 7 5.250.000
Nesna 4,6 3.450.000
Dønna 4,4 3.300.000
Herøy 3,8 2.850.000
Sømna 3,2 2.400.000
Leirfjord 3,2 2.400.000
Vega 2,8 2.100.000
Grane 2,5 1.875.000
Hattfjelldal 2,5 1.875.000
Vevelstad 1,2 900.000